D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Argenti Döme
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Argenti Döme
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 38. sz. (1861. szeptember 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Alternatív gyógyászat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Argenti Döme (1809-1893)
V I A F I d : 16009693
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homeopátia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alternatív gyógyászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Argenti Döme.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A soha ki nem aknázható orvosi tudomány folytonos vivmányaira nézve, legközelebb lefolyt időkben, alig mutathat fel édes hazánkban a szakértők között valaki több érdemet és eredményt, mint Vácz vidékének jeles hasonszenvi orvosa, Argenti Döme.
Huszonöt év óta fáradhatlanul harczol a homoeopathia mellett, és részint jeles iratai, részint szerencsés gyógyitásai által leginkább ő ismertette, és kedveltette meg hazánkban a homoeopathia hatását, melynél fogva annyi évek óta meg nem törve, sőt növekedő terjedése által mind inkább megerősödve teljes tiszteletben áll gyógymódja azoknál, kik azt elfogulatlan figyelmükre méltatták. - Argenti Döme született Váczon 1809. évi sept. 26-án.
...
1847-ben adá ki jeles, s e tekintetben első magyar munkáját a "különféle betegségek hasonszenvi gyógyitásáról", melynek bevezetése oly ügyesen és értelmesen van előadva, miszerint a figyelmes olvasó az egyszerü gyógymód sikeres, és jótékony hatásáról könnyen meggyőződik. - Ezen munkának első kiadása - daczára a bekövetkezett mozgalmas és nyugtalan időknek - egészen elfogyott; mire 1855-ben bocsátá ki tetemesen bővitett második kiadását. Ezen mü annyira megismerteté őt hazánkban, hogy alig van megye, hol könyve ne léteznék, mely ezreknek adott már életet, főleg oly helyeken, hol orvost nem könnyen kaphatni; kik is e jótéteményért nem győzik eléggé áldani a szerzőt.
...
1855-ben a lipcsei, 1856-ban a bécsi hom. egylet tagjává választotta. - 1857 év elején több - leginkább szabolcs megyei elvbarátai kérésére - rég kivánt arczképét, jeles Barabásunk által levéteté - s azt e lapok utján lemásolva közöljük." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. szeptember 22.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Argenti Döme (Vác, 1809. szept. 26. - Vác, 1893. okt. 27.): orvos. Oklevelének megszerzése után (1836) Vácon telepedett le. Hahnemann hatása alatt a homeopátiai gyógymód harcos híve lett. Az arisztokrácia és főpapság kedvelt homeopatája volt; Madách Imrét és Tompa Mihályt is kezelte. 1866-tól a mo.-i homeopaták egyletének elnöke, 1869-70-ben a Hasonszenvi Lapok szerk. je. Az országban és külföldön egyaránt ismert orvos volt. ... (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Homeopátia
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Életrajzi Lexikon: Argenti Döme
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Forró Katalin: Dr. Argenti Döme emlékezete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Homeopaták : Argenti Döme
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1417x1701 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella