D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gérard Gyula, a hires oroszlán-vadász
B e s o r o l á s i   c í m : Gérard Gyula, a hires oroszlán-vadász
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 2. sz. (1861. január 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gérard, Jules (1817-1864)
V I A F I d : 62329176
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nagyvad
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : franciák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gérard Gyula, a hires oroszlán-vadász.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Eddig Anglia fiai követelték a világtól, hogy őket ismerje el a legjobb vadászoknak. E dicsőségüktől, ugylátszik, megfosztá őket egy francziának hirneve, ki az ujabb időben Algirban tünt fel, s ki nem más, mint a hires oroszlán-vadász: Gérard Gyula, kiről e lapokban is gyakrabban volt már szó. Meglehet, hogy hirének megalapitására sokat tett már azon körülmény is, hogy franczia, s hogy a francziák, nemzetük ez ujabb büszkeségét, talán igen is erős önérzettel mutatták be a világnak, - mit az angolok azon állitással szeretnek lerontani, hogy a vadak között nem a legveszedelmesebb az oroszlán, - de bár miként legyen, annyi igaz, hogy Gérard a vadászok diszes osztályában, nevezetes tünemény. Kitünően jól és biztosan lő. Különben azt mondják róla, hogy igen nagy emberbarát, jó keresztyén, s ő maga magát, mint jámbor istenfélő ember, a gondviselés küldöttjének mondja, kinek rendeltetése, azon néptörzseket, melyek az állatok királyával megmérkőzni gyengék, e vad megtámadásai ellen megvédeni. - Szenvedélyes vadász, s türelmetlenül várja, hogy kedvencz vadával, szembe állhasson, minden uj alkalom, daczára az uj veszélyeknek, uj ingerrel van reá.
...
Az arabok háláját és barátságát a legnagyobb mértékben birja, kiktől tetteiért semmi jutalmat nem fogad el, mert erősen hiszi, hogy a gondviseléstől van pályája kijelölve, melyen a gyengéket és tehetetleneket védje. A franczia becsületrend keresztjén, s egy pár jeles fegyveren kivül, miket az osztrák császár, a párisi gróf, s más nagyok ajándékoztak neki, más jutalma nem volt, - s anyagi körülményei sem valami fényesek, s minden jövedelme egy spahihadnagy szerény évdija. Külsejére nézve szikár; modora nyájas és finom." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. január 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Jules Gérard
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia Commons: Jules Gérard
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kovács István: Jules Gérard
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 891x1164 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella