D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Máté István, néptanitó
B e s o r o l á s i   c í m : Máté István, néptanitó
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 42. sz. (1861. október 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Alsófokú oktatás
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Máté István (1764-?)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Máté István, néptanitó.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Azon élte alkonyán álló agg férfiu, kinek fejére teszszük ma a nyilvános elismerés koszoruját, Máté István, jelenleg nagy-beregi leánytanitó. Még Mária Terézia uralkodása alatt 1764-ben születvén, most 97 éves, melyből 61 évet töltött a falusi iskolák padjai között. Hatvan évnél tovább müködik e férfiu a polgári foglalkozások egyik legfontosb körében, melyről, tudjuk, mennyi küzdéssel, fáradozással és gyakran nélkülözéssel jár.
...
Máté István, mint fentebb irtuk, jelenleg nagy-beregi leánytanitó, Tiszabecsen, Szatmármegyében született 1764-ben. Édesatyja ugyanott tanitó volt. Iskoláit Sárospatakon végezvén, később ő is atyja szerény pályájára lépett, s legelőbb Tisza-Kereszturon kapott tanitói alkalmazást, mely egyházi község akkor, valamint T.-Becs is, a beregi egyházmegyéhez tartozott.
Épen a jelen század kezdetén, 1800-ban lépett Máté István a tanitói pályára, s azóta folyvást müködött nemes hivatásában a következő helyeken: Tisza-Kereszturon 3, N.-Lónyán 9, Márokpapiban 8, Nagy-Muzsalyban 5, Rafajna-Ujfaluban 9, Fornoson 9, Fehércsén 1, Bótrágyon 3, ismét R.-Ujfaluban 1, Ugornyán 3 évig, s végre mostani állomásán N.-Beregben mint leánytanitó már egy évtizednél régebben.
Hogy munkásságát sikerdúsan folytatá, leginkább bizonyitja azon köztisztelet, melyben szülők, gyermekek, egyházi elöljárók és tagok, s átalában minden rendü polgártársai előtt áll.
Érdekes adat életéből, hogy 60 év alatt, mint egyházi éneklő, hány embert kisért ki e siralom völgyéből a jobb világ küszöbére. Az általa eltemetettek száma 990-re megy - egy egész ezred halott! Temetési jegyzőkönyvét a mult évig pontosan vezette; azóta az éneklési szolgálat alól fölmentetett. Tanitványait ma is, mint mindig, igazi atyai szeretettel tanitgatja." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. október 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Máté István néptanító arcképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ferencz József, iskolatanitó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kis György, néptanitó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1357x1674 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella