D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_14_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mária-Besnyő
B e s o r o l á s i   c í m : Mária-Besnyő
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 47. sz. (1861. november 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kolostor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : római katolikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kegyhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Máriabesnyő
G e o N a m e s I d : 3048430
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mária-Besnyő.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Pesttől négy mérföldnyire északkeletnek, a kassai országut mellett, Gödöllőhöz félórányira fekszik a Besnyői puszta, melyet bucsujáróhelye tesz nevezetessé.
A táj, melyet e tér elfoglal, rajzunk által hiven van föltüntetve. Az országut mellett elől áll az egyház, ehhez hozzáépitve van a kolostor, mely megett gyönyörü fekvésü kert diszlik. Az egyház körül ősi szilfák emelkednek, karcsu derekaikkal s gazdag koronáikkal védve azt az idők viszontagságai ellen; s ezen kis völgy körül regényes hegyek s halmok domborulnak, bortermő venyigékkel s vaddal bővelködő erdő sötéte által még inkább kiemelve az egyház fehér falait; - oly szerény, oly kedves regényességü e táj, hogy az ember ajkait annak szépségei önkéntelenül imára nyitják föl, melyben dicsőiti az Istent, ki azt teremté. Igen jól van megválasztva a hely: ide csakugyan templom illik.
Századokkal ezelőtt sokáig templom állott itt, de elpusztulván az, három századon keresztül csak kormos romjait mutatá a szent épületnek, a midőn 1759-dik év tavaszán gr. Grassalkovich Antal elhatározá, e helyre szűz Mária tiszteletére kápolnát épiteni.
...
1761-ik évben a kápolna már föl volt épitve, s azon év augusztus 15-én fölszenteltetett s ezen nap Mária menybemenetele a hely főünnepévé fogadtatott el; az istenitiszteletet három lelkész teljesité, de 1763-ban a gróf a kapuczinus szerzetnek adá által a kápolnát s a rend számára kolostort épittetett, s az emlitett szerzet tiz tagja most is lakja azt. 1768-ban pedig a kápolna elé (mely az ives boltozatrészt foglalja el) azon szép tornyos templomot épitteté az alapitó." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. november 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Máriabesnyő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A besnyői zárda
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2214x1632 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella