D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_07_pix_Oldal_2_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Buják vára
B e s o r o l á s i   c í m : Buják vára
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 50. sz. (1861. december 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületmaradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : várrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Buják
G e o N a m e s I d : 3054600
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Buják vára.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "...A bujákivár, melyet képünk ábrázol, Nógrádmegye délnyugati részén, erdők- és völgyektől környezve magas hegyen fekszik. Elnevezését többen bujik igétől származtatják, és pedig két okból, először mivel a vár hegyek és erdők közt mintegy elrejtve, elbujtatva van; másodszor pedig mivel a vár egykori ura kegyetlen ember lévén, mennydörgő haragja elöl mindenki iparkodott elbujni s igy lett a vár is Bujákká elnevezve. Azonban ez mesebeszédnek látszik.
Egyik nevezetessége e várnak a még most is látható ugynevezett feneketlen kut, mely mintegy 80 - 100 ölnyi mélységre volt a sziklákban kivágva és mely a félórányi távolságra eső Buják faluban levő forrással volt összekötve. E kútról regélik, hogy midőn a vár egyik felügyelője leányát férjhez menni kényszeritette volna, a leánya kutba ugrott s minden sérelem nélkül az emlitett forrásnál jött ki.
Tulajdonképeni alapitója nem tudatik, annyi bizonyos, hogy a Báthory-család birtokában volt egész 1552-ik évig, és e család egyik tagja Báthory Endre 1550. körül a várat erős bástyákkal nagyobbitotta meg. Rendesen 50 lovas és 150 gyalog katona lakta azt, kikre a vár őrizete bizva volt.
1552-ben a török több várat elfoglalván, Ali basa Bujákvárát is ostrom alá vette. A vár felügyelője ez időben Kéresy Márton volt. Az ostromot eleinte a várbeliek tüzesen visszaverték, mig csakhamar félelem fogta el őket és a várat vezérökkel együtt titkon odahagyák. A törökök azonban utánok indultak s az egész csapatot leölték, Kéressy Mártont pedig fogságba hurczolták.
Bujákvára ezután 1593-ik évig maradt a török járom alatt, mig az emlitett évben Tiefenbach Kristóf és Pálffy Miklós által viszszaszereztetett s ezután 70 esztendeig birták a magyarok.
1663-ban Buják ismét a törökök birtokába esett és felügyelete Hasszán agára bizatott. A magyarok azonban, kik a közel levő várakban voltak, csellel arra birták Hasszán agát, hogy a várat szabadon bocsátás mellett feladja. De a törökök alig vonultak ki a várból, Csecse mellett a magyarok megtámadták őket, gondolván, hogy ezáltal az elrabolt kincsek birtokába juthatnak.
Ez, Murtuzan agát, az akkori hatvani basát, boszura hítta fel s fél év múlva 3000 fegyveressel a bujáki vár falai alatt termett. Berczely Jánost, a vár akkori kormányzóját, azonnal a feladásra szólitotta fel, szabad kimenetelt igérvén neki. Ez felszólitását, minthogy csak negyvenheten voltak mindösszesen a várban, elfogadta. Alig léptek ki azonban a kapukon, midőn a törökök által megrohanva egy szálig felkonezoltattak.
Murtuzan aga, nehogy még vele is hasonló módon bánjanak, már másnap virradóra tovább ment onnan, a várat pedig kipusztitván, felgyujtatta. S azóta a büszke várnak csak omladékai vannak, álmodozva hajdani dicsősége és győzelmei felett. - Kormos falait a repkény diszesiti." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. december 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Bujáki vár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Buják vára : (Nógrádmegyében)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bujáki vár romja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Buják vára: a fali átjáró, és a túloldal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2076x1558 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella