D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1856_pix_page_08_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Amsterdami csapszék
B e s o r o l á s i   c í m : Amsterdami csapszék
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 3. évf. 4. sz. (1856. január 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Gasztronómia általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kocsma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Amszterdam
G e o N a m e s I d : 2759794
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Amsterdami csapszék
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sok mindent kigondoltat az emberrel a szükség. Ki képzelné azt minálunk, hogy némely ember, ha aludni akar, felakasztja magát. Itt van előttünk a példa. Egy amsterdami lebujban, hol a pipafüst és göztül alig látja egyik ember a másikat, szoktak a város legszegényebb osztályai összegyűlni; hajóslegények, kik fejpénzüket előre elköltötték és házaló zsidók, kik fél hagymából ebédet és vacsorát tudnak csapni. A legrosszabb gégerontót itten iszogatják aztán s ha utoléri őket az álom, lefizetik a háló-garast a gazdának, amiért azután szabad nekik - nem lefeküdni, hanem felfeküdni. Egy vastag kötél van húzva egyik gerendától a másikig, arra ráveti magát az ember, kezét lábát lelógatva, mint a lőtt nyúl, a másik mellé akasztja magát, és igy sorban, a hány csak ráfér. És ott alszik ki-ki, mig föl nem ébred, a másik oldalára sem kell neki fordulni, ha az egyiken elfáradt. De már ennél még is különb dolog a cserény mellett a juhászbundára leheveredni, s kedv szerint végig nyújtózni az áldott pázsiton.(Forrás: Vasárnapi Ujság 1986. január 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Amsterdam
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2176x1874 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter