D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1856_pix_page_20_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol Bath-rend átadása a török szultánnak
B e s o r o l á s i   c í m : Angol Bath-rend átadása a török szultánnak
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 3. évf. 12. sz. (1856. mártius 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katona
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kitüntetés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angol Bath-rend átadása a török szultánnak.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (orden of the Bath). Angol lovagrend, melyet IV. Henrik király alapított 1399-ben. II. Jakab. III. Vilmos és Anna királyné alatt nagyrészt feledékenységbe ment. de I. György felujította s katonai és polgári érdemrenddé alakította. 1815. az eddig csak egyosztályu rend, három, u. m. nagy, középkeresztes és lovagosztályra oszlott. az első osztály tagjainak száma 72, a másodiké 180, a harmadiké korlátlan volt. E számokat Viktória királyné 1859. évi rendeletével úgy változtatta meg, hogy az első osztály 50 katona, 25 polgári; a második 110 katona. 50 polgári; a harmadik 550 katona, 200 polgári tagot számlálhatott. A rend jelvénye; nagykereszteseknél tojásdad pajzs, melyben három korona között jogar, lóhere és tövisbokor látható, piros keretén a jelmondat: tria juncta in uno. A katonák részére a jelvényt borostyán-koszoru övezi s egy kék szalagon e jelmondat olvasható: "ich dien "; nyakban, koronák, lóherelevelek s tüskebokrokból összeállított aranyláncon viselik. A középkeresztesek jelvénye hasonló, de kisebb s mellükön viselik; a lovagok gomblyukaikban. Öltözetük fehérbélésü. karmazsinveres atlasz-öltöny, fehér öv, vörös-fehérrel bélelt köpeny s fehér sapka. A rend ünnepnapja október 20. (Forrás: Pallas Nagylexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bath-rend
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3900x2697 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter