D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1856_pix_page_43_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A dromedár és a beduin
B e s o r o l á s i   c í m : Dromedár és a beduin
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Obermann
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 3. évf. 26. sz. (1856. junius 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : afrikai népek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Afrika
G e o N a m e s I d : 6255146
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A dromedár és a beduin.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A dromedárt a puszták hajójának nevezi az arab költői képzelgés nyelve. Ha a teve az utas hajója, ugy az nagyon okos hajó; mert nem öt igazgatja a kormányos, hanem megfordítva. A gondviselés a puszták számára alkotá ez állatot. Ama nagy africai sivatagok nála nélkül nem volnának keresztülhatolhatok. Az ö ösztöne vezeti a karavánt a helyes ösvényre, a puszták zöld foltjaira, u forrásos oázokra; ételül beéri a legrosszabb bogácskóróval s ha egyszer tele itta magát, tiz napig is el van itatás nélkül, kettős gyomra levén, az egyik tömlőjéből koronkint a másikba szívogatja át a tisztán maradt vizet. Az utazó arab azért becsüli olly nagyra e kedvencz állatját, hogy még falatját is megosztja vele, midőn estenden megpihennek, j ó l tudva azt, hogy ez úttalan sivatag közepett élete e hü állat lábaira van bízva. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1856. junius 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Beduin nő Tuniszból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2215x2544 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter