D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1856_pix_page_65_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A munkácsi zárda, észak-nyugati oldala
B e s o r o l á s i   c í m : Munkácsi zárda, észak-nyugati oldala
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 3. évf. 39. sz. (1856. september 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zárda
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torony
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katolikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ukrajna
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Munkács
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A munkácsi zárda, észak-nyugati oldala.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A képünk szerinti zárda szinte régi, megegyező adatok szerint, mint a szerzetes barátoktól megértettem, nagy Lajos királyunk alatt Podóliából e tájra beköltözött oroszoknak vezére herczeg Koriatovics Tódor által alapittatott. Csendes falai között a Basilicanus szerzetesek hangoztatják zengő imáikat, e szerzetesek viseletében feltünő bajuszuk leborotválása mellett nagy szakálluk, öltönyük fekete hosszú kámzsás tóga. Ha az utas e zárda falai közé jut, ritka vendégszeretetre talál, barátjai nemcsak veres borukkal, de a zárda érdekesebb részeivel is szivességgel ismertetik kiváncsiságát; nevezetesen az elhunyt régibb orosz püspökjeik arczképeivel kirakott folyosókon vezetve, provincziálisuk régibb módoru festett teremeit, más öszszakállu remetékkel kifestett vendégszobákat, kisded könyvtárukat, Koriatovics, a Rákóczyak s más régibb hősök arczképeivel felékesitett nagy éttermet, üvegházzal ellátott izletes kertjöket készséggel bemutatják; de legtöbb látnivalót enged tágas templomjuk belseje; ennek falait több száz képek, Jézus, anya Mária, számtalan görög szentek, vitézek különféle változatosságu festett képeik diszesitik; igen érdekes látvány a templom magas mennyezetére eszményileg kifestett "utolsó itélet"et ábrázoló mű, hol a gonoszok a jóktól különválva, tövissel s kigyókkal körülfonva üzetnek a pokol izzó lángjai közzé, mig a jók örömzengésekkel angyaloktól vezettetnek a paradicsom gyönyörébe. E zárdához évenkint Beregmegye oroszsága több ezrével járul búcsúra. (Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00030/00138/datum02947/cim202949.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A munkácsi vár, délnyugati oldala
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1811x1229 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter