D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1856_pix_page_82_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kovács Sebestyén Endre
B e s o r o l á s i   c í m : Kovács Sebestyén Endre
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 3. évf. 50. sz. (1856. december 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Sebészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sebész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orvos
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kovács Sebestény Endre (1814-1878)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kovács Sebestény Endre.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hazai orvosaink között kitűnő helyet foglal el Kovács Sebestyén Endre, jelenleg nem csak Pestnek, hanem egész magyar hazánknak egyik leghírhedtebb orvosa és sebész tudora. Egyébiránt a főváros főbb rangú világának is keresett és kedves orvosa. Nem csekélyebb mértékben méltánylandó irói munkássága is, mely téren szint oly jelesül működik. Dolgozó társa volt az "Orvosi Tár"-nak. A természettudományi s egyéb társulatoknál munkás részt vesz, valamint ennek évkönyveiben. Ehhez csatlakozik ama közösen ismert sebészi nagyobb munkája, melyet Balassa tanárral együtt "Kórodat előadások" czim alatt bocsátott közre. Ezek életírásának száraz adatai; ha azoknak hálakönyeit, kiket a halál öléből visszaragadott, idejegyezhetnők, ha megirnók azt a sok apró történetkét, a mi hosszú éveken át sinlődő betegek életét képezi, kiket Kovács Endre áldott keze néhány hét alatt visszaadott a világ örömeinek, ha volna helyünk beszélni azon csodaművekröl, miket évült sebek gyógyításában, elpusztult arczoknak újra emberi alakká idomitásában elkövetett, egy hosszú regény lenne ez életirásból. Mind ezek helyett csak azt emiitjük fel, hogy K. E. mint a Rókus kórházi főorvos, évenkint több száz meg száz szerencsés műtét által s több ezer szenvedő gyógyításával szaporítja azoknak számát, a kik ö érte imádkoznak.(Forrás: Vasárnapi Ujság 1856. december 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kovács Sebestény Endre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1367x1973 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter