D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1940_oldal_017_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hangosfilmmel működő pontos időt és időjárásjelentést bemondó gépek
B e s o r o l á s i   c í m : Hangosfilmmel működő pontos időt és időjárásjelentést bemondó gépek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Korn-féle gép
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Nemzeti Filmintézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-04-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Film
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Film
M e g j e l e n é s : 2. évf. 7. sz. (1940. február 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Mozi, mozgóképkultúra
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : filmtechnikai eszköz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hangrögzítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pontosidő-jelzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : időjárás-jelentés
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gép és berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1930-as évek
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hangosfilmmel működő pontos időt és időjárásjelentést bemondó gépek
A Korn-féle gép
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A lengyel T. Korn mérnök (Varsó) gépe roppant ügyes szerkezet. Hengerfelületre szorított filmszalagra vékony fénycsík esik. A fénycsík megtörik a henger tükörfelületén és a visszavert fényváltozás egy fényérzékeny cellára esik, ahol a filmre vett hangrezgés villamos feszültségváltozássá alakul. Erősítés után a telefonvonalra adható. A hengert szinkronmotor forgatja. (Forrás: Magyar Film)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hangosfilmmel működő pontos időt és időjárásjelentést bemondó gépek : Részlet az Ericsson-gép belsejéből. Lemezek, fotocella, hanglámpa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 620x321 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn