D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 061-072_pix_oldal_2_kep_0001_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Győr város szebb részei
B e s o r o l á s i   c í m : Győr város szebb részei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 6. sz. (1858. február 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Várostervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utca
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Győr: Tűztorony
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A nyolczadik század vége felé Nagy Károly császár az avarokat egy véres ütközetben megvervén, a bevehetlennek tartott régi Arrabona sánczait is ostrom alá vevé, s miután be­ vette, első gondja volt, keresztyén téritöket küldeni e pusz­tán elhagyott tartományokba, hogy a pogány népeket a keresztyén hitnek és a müveit emberi társadalomnak megnyerje. Azonban az isteni gondviselés, a nagy császárnak e szép és jó szándékát csak akkor enged te létesülni, miután a nép­vándorlás által keresztül kasul dult hon, ős elődink, a vitéz ma­gyar nemzet állandó birtokába jutott." (Forrás: Vasárnapi Ujság 5. évf. 6. sz. (1858. február 7.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Józan elgondoláson alapult hát a 18. századi elődeink cselekedete, amikor a Székesegyház és a Püspök vár mellett a város életét leginkább meghatározó Fehérvári kapu fölé emelték az emlékezés tornyát, a Tűztornyot. Szokatlan volt mégis a tett, mert a kort, amelyben a torony keletkezett, inkább a várrombolás, mint az építés és helyreállítás jellemezte, s szokatlan volt elődeink építészeti megbízása is, mert egy fiatal, akkor még ismeretlen építészt, Tollner-t bízták meg a tervek elkészítésével. A hamarosan felépített torony a kapuzatra épített két emelet magas épületből nőtt a város fölé, pontosan olyan magasra, mint a mostani Városház tornya.Régi visszaemlékezésekből kitűnik, hogy figyelő erkélyéről csodálatos kilátás nyílt a történelmi belvárosra, valamint a város szűkebb és távolabbi környezetére.Sajnos a torony csak egy évszázadig állt, 1894-ben a Fehérvári kapuval együtt elbontották. Forrás: (http://arrabona-varosvedo.hu/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Elveszett értékeink nyomában a megyeszékhelyen: A győri Tűztorony
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 844x622 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet