D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 193-204_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Derby angol miniszterelnök
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Derby angol miniszterelnök
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 17. sz. (1858. április 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Smith-Stanley, Edward George Geoffrey (1799-1869)
V I A F I d : 74175007
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztisztviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Derby, angol miniszterelnök
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1841-ben Peel Róbert minisztériumában a gyarmatok állam­ titkára lett, mindemellett 1844-ben a felsőházba tért át s ez idő óta tevékenysége nem volt olly élénk, mint annakelötte. 1852-ben szintén minisztérium alakításával lön megbízva, de ez nem tartott sokáig, még azon évben más váltotta fel. A jelen évben hasonló megbízatást nyert a királynétól, s jelenleg ő viseli Európa legha­ talmasabb államai egyikének miniszterelnöki méltóságát. Meddig? azt a napról napra tornyosuló nehézségek tekintetbevétele mellett ki tudná biztosan elöremondani? " Forrás: (Vasárnapi Ujság 5. évf. 17. sz. (1858. április 25.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Eduard Geoffrey Smith Stanley gróf, előbb Stanley lord, angol konzervativ államférfiu, szül. Knowsley Parkban (Lancashire) 1799 márc. 29., megh. u. o. 1869 okt. 23. Tanulmányait Oxfordban elvégezvén, 1822. az alsóházba lépett, hol először 1824. az anglikán egyház mellett tartott beszédével tünt fel. 1830. a Grey-féle minisztériumban az irországi főtitkárságot vállalta el s heves küzdelmeket vívott azon párttal, mely O"Connel vezetése alatt az uniót Irország és Anglia között megszüntetni akarta. Szenvedélyes, tüzes beszédei különböző hatást keltettek. Angliában "a vitatkozás Ruprechtjének" nevezték el. 1833. az irországi zavargások megszüntetésére keresztülvitte a kényszerbillt, de nemsokára tárcáját a gyarmatügyi tárcával cserélte fel s miután a nyugatindiai rabszolgák felszabadítását életbe léptette, 1834 máj. beadta lemondását, mivel mint buzgó protestáns az irországi katolikusoknak engedményeket tenni nem akart. Forrás: (http://www.kislexikon.hu/derby_a_a.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Derby
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1077x1129 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet