D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 217-228_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tört remények
B e s o r o l á s i   c í m : Tört remények
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 19. sz. (1858. május 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Krisár Bertalan (1839-1857)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nádasdy Tamás (1837-1856)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tisza Domokos (1837-1856)
V I A F I d : 163383056
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : mecénás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Krisár Bertalan (1839-1857), Nádasdy Tamás,gróf (1837-1856), Tisza Domokos (1837-1856)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Volt egyszer valaki, a ki azt akarta bebizonyítani, hogy ama véghetlen természeti akadályokon kivül, mellyek a magyar nemzet művelődési, fejlődési menetének kezdettől fogva útjában állottak s a legszebb törekvéseket elborították, tudományos és irodalmi viszonyainkra még azon felül is nehezednek a sors kikerülhetlen csapasai. Ama jó férfiú ez állítás teljes bizonyítékával adós maradt ugyan, de fájdalommal kell elismernünk szavainak igazságát, mi Időn azt állítja, hogy legszebb reményekre jogosító tehetségeinket a kora halál ragadja ki karjainkból. Katona József, ama halhatatlan magyar dráma irója, harmincznyolcz éves korában halt el, grófDesewffy Aurélt, a legképzettebb s leglángeszübb magyar statusmférfiút, 34 éves korában, pályájának küszöbéről szólitá el a halál, Czako Zsigmond, a magastörekvésü, tüzlelkü drámaköltő 26 éves volt, midőn az önként választott sirba nyugodott; Petőfi, a kinek hírével el van immár telve a félvilág, szintén 26 éves korában tünt szemeink elől s említhetnénk még akárhányat a második sorból, kiknek emlékénél fájdalmasan szoktunk felsóhajtani: Az ég megirigylé tőlünk, az ég magához vette őket" (Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 19. sz. (1858. május 9.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Krisár Bertalan, festőművész, szül. Mindszent pusztán Nagyvárad mellett 1839-ben, megh. Bécsben 1857. Már 15 esztendős korában csodálkozást keltett festményeivel s dicséretet is nyert a pesti műkiállításon. Különösen kiemelik három oltárképét, melyet az Aradmegyében fekvő keményi egyház számára készített. H. 1857. a bécsi festészeti akadémiára ment, hol a legkitünőbb tanítványok egyike volt, de még abban az évben meghalt. Forrás: (www.kislexikon.hu/havalay.html)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gróf Nádasdy Tamás 1837-ben született. Atyja gróf Nádasdy Lipót, Fogarasföld örökös ura, Komárommegye örökös főispánja, es kir. vaL b. titkos tanácsos és kamarás, a hajdani főrendi tábla köztiszteletben álló tagja volt. Édesanyja gróf Nádasdy Júlia, szü­ letett Forray grófnő palotás és csillagkeresztes hölgy. A szülék a magyar aristocratia magasztos hivatásának tiszta öntudatával ve­ zérlék gyermekök nevelését. Hogy a deli, testileg is edzett, sugár termetű ifjúban minden jóra és nemesre fogékony kebel, szelid kedély, tiszta jellem, önálló­ságra törekvő lélek fejlődött ki : az pesti, nyilvános és magán fanitóin kivül, főleg derék szüleinek köszönhető. " (Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 19. sz. (1858. május 9.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Tisza család korán elhunyt sarja. Tisza Lajos bihari főispáni helytartó és gróf Teleki Júlia fia, Tisza Kálmán későbbi miniszterelnök öccse. Tizennégy éves korára már megismerkedett a magyar, a német, a francia, majd az angol költészet számos remekével. Arany János fél évig, majd (1852) két hónapig tanítója volt és irányt adott költői fejlődésének. A görög és római klasszikusokon kívül (közülük már Homéroszt könnyen olvasta) a történelem, a természettan, a matematika foglalkoztatta. Tüdőbaja vitte sírba, bár szülei 1854 őszén Olaszországba, a következő télen pedig még Egyiptomba is elvitték, csakhogy megmentsék az életnek. Tizenkilenc éves korában halt meg. Több mint kétszáz verse közül Arany János közölt néhányat a Pesti Naplóban. Költeményeit édesanyja, Tisza Lajosné gróf Teleki Júlia adta ki. Forrás: wikipedia
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Havalay
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nádasdy család
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tisza Domokos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1482x1177 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet