D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 253-264_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Chinai laczikonyha
B e s o r o l á s i   c í m : Chinai laczikonyha
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 22. sz. (1858. május 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Egyéb szolgáltatások
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Gasztronómia általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : konyha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élelmiszer-ellátás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : konyha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : étkezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árusítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kína
G e o N a m e s I d : 1814991
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kanton
G e o N a m e s I d : 3191281
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Chinai laczikonyha
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kanton utczáinak sűrű forgalma éa az azokon folytatott nagy üzérke­dés még az előtt is feltűnő, ki egyenesen Londonból jött ide s ennek utczait jól ismeri. Egymást üzi Kanton utczáin, egymást tolja a sok házaló zsibárus, majd mindegyik más tárgygyal üzérkedve, borbély, szabó, hordár, koldus, fogorvos, szakács, hordozható kis tűzhelylyel, konyhával stb. Es ezek mind­egyike tele torokkal kiabálva kínálja áruit, csalogatja a vevőket, mi által olly iszonyú lárma támad, millyet mi európaiak utczáinkon soha sem hallha­tunk. A sürgölödők nagyobb része alsóbb rendű polgár, hosszú kék ruhában, fekete selyem kucsmában, a legalsóbb rendűek kék nadrágot hordnak, a kol­dus rongyba vagy gyékénybe burkolózva; e hullámzó tömeg közepén lát­hatni az előkelőket erős karszékekben vitetve magukat izmos legények által, a, gazdag kereskedőket, kik azonban csak könnyű bambus széken ülnek. Es mi különös, az egész hullámzó tömegben egyetlen nőt, gyermeket, kocsit, lovat, kutyát vagy macskát sem; és mindenütt csak sárga képű, hosszú hajfonatokkal biró férfiakat láthatni, majd mindegyik legyezőt tartva kezébe, hogy azzal enyhítse tikkadtságát. " Forrás: (Vasárnapi Ujság, 5. évf. 22. sz. (1858. május 30.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kína
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1684x1052 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet