D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 445-456_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hugó Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Hugó Károly
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 38. sz. (1858. szeptember 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dráma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalmi műfaj
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hugó Károly (1806-1877)
V I A F I d : 77083568
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művelődési intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hugó Károly
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Csudák országa, szép Magyarország! te vagy azon boldog boldog­talan föld, hol gyermekeid két-három nyelvvel születnek a világra te vagy, ki költőket adsz a világnak, kik nem csak a zene szótalan nyelvén, hanem egyszerre vagy egymásután több nép szólamain küzdik ki a babért. S csudák országa, szép Magyarország! te vagy azon áldott föld, mellyet távolba költöző fiaid soha egészen meg nem tagadnak, mellyet mindig büszkén emlegetnek, s mellynek karjaiba jó és rosz napok lefolyta után utoljára is örömest visszatérnek! Ki mondja meg, az ö érdemök-e ez vagy a tied? Te hü anya vagy s nehéz csalódások után is fáj­dalmas örömmel fogadod a viszszatérőt te, a sirva vigadás" szabadalmazott tulajdonosa. " Forrás: (Vasárnapi Ujság, 5. évf. 38. sz. (1858. szeptember 19.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mivel a bécsi színházaknál is elutasításban részesült a darabjaival, így 1846-ban ismét Pestre költözött, újra megtanult magyarul. A lengyel szabadságharcban való részvétele miatt tekintélye lett, barátai közé tartozott akkor több neves színész, valamint Egressy Gábor, Falk Miksa, Szigligeti Ede, akik felismerték a doktorban az irodalmárt is, akikre nagy hatást gyakorolt filozófiai ismereteivel.Olvasták még bécsi orvosi hallgatóként németül írt drámáját, a Mátyás királyról szóló "Ein Ungarkönig"-et, valamint a "Brutus és Lukrécia" című zsarnokellenes drámáját, tehetségesnek tartották. Egressy Gábor és Falk Miksa magyarra fordították a műveket.Ebben az évben verseskötet is kiadott, "Psalmen eines armen Poeten" címmel.Még ebben az évben a Nemzeti Színház bemutatta az "Egy magyar király" címmel lefordított drámáját, az "Ein Ungarkönig"-et, mely sikeres lett, Bernstein doktor neve így lett Hugó Károly, és továbbiakban ezen a néven színpadi szerző. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hugó Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hugó Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 901x1078 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet