D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 469-480_pix_oldal_2_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bordeaux-i szüret
B e s o r o l á s i   c í m : bordeaux-i szüret
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 40. sz. (1858. október 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Mezőgazdaság általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szüret
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : piac
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületrész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkavégzés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bordeaux-i szüret
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Medok majdnem egészen szőlőhegyekkel van boritva. E szőlők bekeritetlenül nyiltan állanak, belepve a földtől alig két láb magasra emelkedő bokrokkal, egyenes sorokat képezve, mellyek szorgosan léczezethez vannak kötözve, és mellyek közt és hosszában árkok vonulnak végig. A léczezethez a borágat füzággal vagy faháncscsal erősitik meg. Itt-ott nem kötözik lé­czezethez a venyigét, hanem csak a földön elterülni engedik. Máshol ismét erős, magas tőkék láthatók, 6 lábnyi karókhoz erősitve. De kétségkívül leg­bővebben fizet a 2 láb magas törpe tőke. A tőke-ültetés e három neménél legfőbb ügyelet arra van, bogy a szőlőt minél inkább érje a napsugár. A tőke öt év alatt éri el teljes kifejlettségét. Némellyek ez idő előtt is jeles gyümölcsöt hoznak, másrészt pedig 150-200 éves s még mindig jól termő tőke is találtatik, Vénülésével nem ágai, hanem gyökerei növekednek, ugy hogy egy 2 - 3 láb magas tőkének néha 30-;40 sőt 50 láb hosszú gyö­kere is van. Minden tavaszszai ekével barázdát húznak a sorok közt, hogy a nap és lég a gyökérzetre is hathasson." (FOrrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 40. sz. (1858. október 3.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A bordeaux-i szüret
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bordeaux
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1207x435 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet