D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 493-504_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kaukázusi harczok
B e s o r o l á s i   c í m : Kaukázusi harczok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 42. sz. (1858. október 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oroszok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kaukázusi népek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : harc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kaukázus-vidék
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dagesztán
G e o N a m e s I d : 567293
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kaukázus
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jelenet a kaukázusi harczokból
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Azon hosszú harczot, mellyet az oroszok a Kaukázus népei ellen olly túlnyomó erővel folytatnak, a keleti háború fél beszakaszt á rövid időre. Európában mindenki a Kaukázus maroknyi népességéről beszélt ekkor, melly olly csudálandó vitézséggel a olly hosszú idő óta küzd a százszorosan nagyobb orosz hatalom ellen és még mindig tartja magát. Ki az orosz sereg képessége és vezérei hadtudományáról fogalmat akar szerezni, olvassa e sikereden harezok, meghiúsult tervek történetét, mellyböl az világlik ki, hogy az orosz hadsereg minden előnye egyedül és kirekesztőleg csak nagy tömegében rejlik; csak túlnyomó tömege által bir eredményt eszközölni - a töb­ bire nézve pedig tul tesz rajta Kaukázus, ugy szólva, fél vad népsége is. A Kaukázus hegylakosságát közönségesen cserkeszéknek nevezik, holott pedig az különféle apró néptörzsből áll, mellyek közé tartozik n cserkesz ie. E törzsek mindig fegyverben állnak s ugy vannak fölszerelve, hogy lovon, vagy gyalog egyaránt harczolhassanak. Hordanak puskát, többnyire igen szük csövüt, két, három vagy több pisztolyt, tőrt és kardot; némellyek a tőr és kard helyett egy igen hosszú tőrrel birnak. Csak néhol látni még ijat és nyilat használatban. Töltényei kis facsövekben állnak, mellyekben a lőpor és golyó áll. Ezekből 16-20db. bőrt okozatba van duggatva, melly kétfelől a mellen áll fölvarrva. A puskát többnyíre nemez (Filz) tokban hátukon hordozzák, a tőrt elől a bőrösben. A kardot, melly a kézfej védelmére sem keresztvassal, sem bódéval nem bir, gyaloglás közt szijon a vállról lógatják le, lovon ülve pedig, mint nálunk szokás,derekukra kötik. Ennek táskája bőrrel bevont fa, mellybe a penge csaknem markolatával együtt belemélyed. " [FORRÁS: Vasárnapi Újság 5. évf. 42. sz. (1858. október 17.)]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kaukázus (régió)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1873x1387 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet