D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 505-516_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A lant-madár
B e s o r o l á s i   c í m : Lant-madár
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Lyra; Menusa superba).
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 43. sz. (1858. október 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : madár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ausztrália
G e o N a m e s I d : 2077456
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A lant-madár (Lyra; Menuia superba)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ausztráliában, annak őslakói még nem sokat tudnak a költészetről, de a lant már létezik ott egy fáczánnemü madár (Menusa superba) farktollának alakjában, melly madár azért az ott letelepülő gyarmatosoktól "Lyra-bird" (lant-madár) nevet nyert. Leginkább Ausztrália északi vidékein honos, a délkeleti partokon is tartózkodik, de csak ritkán és olly félénk és embergyűlölő, miszerint hacsak messziről látja is az embert, a legnagyobb sietséggel odább búvik, miköz­ben szárnyát nem használja, hanem csak ugrál előre egyenes irányban, néha tiz láb magasan is. Életmódjáról keveset tudunk, mivel még a vadonban senki sem kisér­hette huzamosabban figyelemmel; a természetleirók a verébfélék családjába sorozzák. Tizenhat szál farktollának gyönyörű szabású, fölékesített lantalakja csodálatra ragadja a szemlélőt; még ennél ís csodálatosabb hangja. Nincs olly hang a természetben, akár zörej, akár állati hang, mellyet utánozni ne tudna; utánoz is mindent mi csak fülébe jut. a madarak csiripelését, gágogását, mert Ausztráliában egy madár sem énekel, sőt még a puska durranását is. Mi kár, hogy illy rut hangokra vesztegeti szép tehetségét; milly szivesen megtanítanák az európaiak sipláda segélyével a leggyönyö­rűbb dallamokra ha t.i. megfogni s kalitkába hagyná magát zárni!! A nőstény nem bir olly szép farktollazattal." Forrás:(Vasárnapi Ujság,5. évf. 43. sz. (1858. október 24.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lantfarkúmadár-félék
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A lant-madár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 954x1099 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet