D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 563-576_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ungvár
B e s o r o l á s i   c í m : Ungvár
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 48. sz. (1858. november 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ukrajna
G e o N a m e s I d : 690791
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ungvár vára
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ha szép hazánk felvidékein széttekintünk, s az ott különösen nagy számmal található, s az idő és emberi erőszak romboló hatalma által kisebb nagyobb mértékben romokba döntött nevezetesebb várakat figyelembe vesz­szük, ugy találandjuk, hogy az ungvári vár nem épen az utolsó helyet foglalja el azokközött; hiszen őseinket az idegen nemzetek (némellyek szerint) e vártól nevezték Ungaroknak el. Fekszik pedig e régi vár, hazánk észak­ keleti részén levő Ungmegyében, melly nevét szintén tőle nyeré, hassonnevü folyó partján. A mai napig is észrevehető hajdani terjedelme, s a falak körüli nagyszerű sánezok, erősitvények mutatják, hogy régenten fontos erősségnek kellett lennie. Melly időtájban s kik voltak e vár épitői? arról hallgat a kró­nika, annyi azonban bizonyos, hogy honfoglaló őseink bejövetelekor már fennállott; mire vonatkozólag Béla király Névtelen jegyzője a többi között következőket irja : "Álmot fejedelem Orosz- és Lengyelországon át költöz­vén be Pannoniába, ut közben békét kötött az oroszszal. A gallicziai fejede­lem két ezer Íjászt és három ezer parasztot rendelt ki, hogy útmutatók és egyengetők gyanánt előttük mennének, kik a kárpáti havasokon keresztül, épen az ungvári szélekig hatottak, és a legelőször megszállt helyet Munkás-Munkács)-nak nevezték el, azért, mert igen nagy munkával, fáradsággal érkeztek a választott földre. Pihenés végett negyven napig maradtak itt, és kimondhatatlanul megszerették ezt a szép vidéket." Forrás: (Vasárnapi Ujság,5. évf. 48. sz. (1858. november 28.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ungvári vár vagy Drugeth-vár Ungvár nevezetessége, Kárpátalja egyik leghíresebb műemléke. Első írásos említése a Gesta Hungarorumban található, keletkezéséről azonban több elmélet is létezik.Ungvár szívében foglal helyet, a vulkanikus eredetű Várhegyen. Egy várkastéllyá átalakított belső várból és az azt övező parkból áll, melyet négy fülesbástyával és egy háromszögletű bástyával megerősített védőfal vesz körül. Teljes területe 8,5 hektár, ebből 6 hektár a várkert.Ma a várkastélyban a Kárpátaljai Honismereti Múzeum és Képtár, valamint ideiglenes kiállítások találhatóak. A várparkban helyeztek el két 19. századi öntöttvas szobrot: a Héraklész a lernai hidrávalt és a Pihenő Hermészt, valamint azt a turulszobrot, mely korábban a tiszaújlaki Rákóczi-emlékművön állt, amíg a szovjet hatalom le nem rombolta azt. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ungvár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ungvári vár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1066x706 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet