D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 613-624_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Montalembert Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Montalembert Károly
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 52. sz. (1858. deczember 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Montalembert, Charles Forbes de (1810-1870)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : államférfi
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Montalembert Károly
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Montalembert gróf egyéniségét megismertetni, már csak azért is igen korszerű most, mert ö egyike azon tudós férfiaknak, kiket a Magyar Akadémia a mult héten bevégzett nagygyűlése alkalmával, külföldi levelezői tagjainak diszes sorába megválasztott. E válasz­tás eléggé indokolva volna ugyan a grófnak rég elismert statusférfiúi állása és átalános tudományos érdemei által is, de hozzájá­rul, hogy 1836-ban egy munkát is adott ki melly hazánk múlt­jára vonatkozik s Magyarországi Szent Erzsébet történetét" adja elö. Montalembert neve régóta ismeretes a franczia politikai élet küzdterén, mindazáltal soha sem volt az olly tárgya az európai közfigyelemnek, mint épen napjainkban, midőn kiválólag azzal találkozunk hetek óta a hirlapok hasábjain. A hiressé vált Montalembert-per" eredetéről s lefolyásáról bővebben értesítettük olvasóinkat a Politikai Újdonságokban s nem lehet e helyen, szorosan a tényekhez ragaszkod­va, egyebet tennünk, mint röviden összefogni e tárgy velejét. " Forrás: (Vasárnapi Ujság 5. évf. 52. sz. (1858. deczember 26.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ifjú korában a szabadságért lelkesedett és Lamennais katolikus forradalmi lapjának (L'Avenir, 1830) volt a munkatársa, majd megalapította a Correspondant című lapot. Az 1848. évi forradalommal kibékülve, beválasztatta magát az alkotmányos nemzetgyűlésbe. Kezdetben a mérsékelt köztársaságiakhoz csatlakozott, de csakhamar a reakció pártjára állt. Az államcsíny után egy ideig III. Napóleont támogatta, aztán ellenzéki lett, de 1857-ben kimaradt a választásokból. ezóta kizárólag irodalommal foglalkozott, bár kevesebb sikerrel, mint a politikával, ahol szónoki tehetségével nagy sikereket ért el. A francia akadémia 1851-ben rendes, a Magyar Tudományos Akadémia pedig 1858-ban kültagjává választotta. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Montalembert Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Charles de Montalembert
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 855x998 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet