D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 025-036_pix_oldal_4_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vadászjelenet Surinamban
B e s o r o l á s i   c í m : Vadászjelenet Surinamban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Melka Vincze rajza
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 3. sz. (1859. január 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Néprajz általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fajd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nagymacska
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jaguár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vadászjelenet Surinamban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Surinamban még a kígyónál is inkább rettegett vadállat a jaguár, mellyet ott hibásan tigrisnek neveznek. Nagy mennyiségben kóborolnak ezek az ős vadonban s bátorságtalanná teszik az egész vidéket. Olly bátrak, hogy az istállókba is betolakodnak s ott a marhát megölik. Ez okból ez utolsó nyakára csengetyüt kötnek s a pásztor időnkint belefúj nagy kürtjébe, hogy a raga­ dozó állatot elriaszsza a távoltartsa. 1845-ki april hóban, az utazót, ki Surinamban több évig lakott, egy ismerőse látogatá meg, kinek nem messze szép gulyája volt, s panaszkodott, hogy rövid időtől fogva a tigris vagyis jaguár naponkint egy marháját elra­gadja s most vadászokat keres, kik e csapástól megszabaditanák. Az utazó azonnal vállalkozott s a kijelölt napon megjelent a helyszínén; de mivel a többi vállalkozók nem jelentele meg, maga indult a vadászatra ku­tyájával, a minden oldalról erdővel környezett legelő felé. Itt nagy futásban látja a marhákat, mellyek végre megállapodva csoportokba álltak fejjel be­felé fordulva. A vadász golyót tett fegyverébe, sárkányát felhúzta s várta, mi követ­kezik. Minden csendes volt s csak a gulya bikái bőgtek, hányva szarvaikkal a földet. A vadász megindult az erdő felé. Kutyája nyomot talált s szag­lászva csaholva az után haladt s egyszerre elnémult. A vadász gyorsan ha­ladt az erdőben utána. S a midőn egy téresebb helyre ér ott látja, körül­belöl 15 lépésnyire maga előtt kutyáját az izmos jaguár szájában, melly egy fára mászott, reggelijét elkölteni, melly jelenetet rajzunk is áb­rázolja." Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 3. sz. (1859. január 16.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vadászjelenet Surinamban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1282x903 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet