D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 037-048_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Toldy Ferencz
B e s o r o l á s i   c í m : Toldy Ferencz
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 4. sz. (1859. január 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Toldy Ferenc (1805-1875)
V I A F I d : 56622008
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kritikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalomtörténész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Toldy Ferencz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Toldy Ferencz 23 év óta adja jelét, hogy a fentebbi tulajdo­noknak teljes birtokában van, s a magyar közönségnek száz meg százszor volt alkalma elismernie, hogy az Akadémia titoknok! díszes hivatalát nálánál alig tölthette volna be méltóbban más irodalmi férfiú B hogy Toldy Ferencznek, ha egyéni tulajdonságai­nál fogva ez állásra eleinte legtöbb igénye volt, most már annyi érdeme van rá, hogy e részben vele senki sem mérközhetik. Ez elismerést a fáradhatlan szorgalmú férfiutói nem fogják meg­vonni még azok sem, kik az irodalmi küzdtéren, a nézetek és vélemények elágazó mezején, vele ollykor szemközt állanak." (FORRÁS: Vasárnapi Ujság, 6. évf. 4. sz. (1859. január 23.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Schedel Ferenc postatiszt és Thalherr Jozefin fiaként született, eredeti családi neve Schedel. Szülei (akik nem tudtak magyarul) lakásukat 1807-ben Pestre tették át, és Toldyt 1812 húsvétja után a pesti magyar iskolába adták, 1813-ban pedig a gimnázium első osztályába Ceglédre küldték, hogy megtanuljon jól magyarul. A gimnázium II-V. osztályát már Pesten látogatta 1814-18 között a piaristáknál a VI. osztályt Kassán végezte, ahova apja a szlovák nyelv megtanulása végett küldte szlovákul itt keveset tanult, de Pethő Krónikája és Baróti Verskoszorúja ott keltette fel a magyar irodalom iránti érdeklődését. Egy év múlva ismét visszatért Pestre, ahol 1819-22 között a három évi bölcseleti tanfolyamot végezte ez alatt kötött barátságot Bajza Józseffel. 1820-tól járatos volt Budán Virág Benedekhez is, valamint Horvát Istvánhoz. Az irodalomban és nyelvészetben Kazinczy Ferenc lett az ideálja, és magával ragadta a nyelvújítás. Versekkel (1818-tól) és szépirodalmi kísérletekkel kezdte írói pályáját. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Toldy Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 847x983 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet