D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181-192_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sirok
B e s o r o l á s i   c í m : Sirok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 16. sz. (1859. április 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : falu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : község
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Sirok
G e o N a m e s I d : 715763
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sirok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Epitési idejét a építője nevét a történet eddigelé nem derítette fel. Több ujabbkori iró (Fényes, Lisznyay) azon állításait, hogy 1561-ben Országit Kristóf épité e hatalmas sziklavárat, megczáfolják a regi, tudomásunkra ju­tott okmányok, mellyek a most emlitett év előtti keletkeztének kétségbe nem vonható tanúiul lépnek fel; igy nevezetesen már 1320-ban a Bocskay családnak az egri káptalan által kiadott osztálylevelében Bocskay Gergelyre jutott Kechznjla (most Szajla) nevü helység bővebb ismertetése végett megemlitettik, hogy Hevesvnrmegyében Sirokvár mellett fekszik. Szerencséseb­bek vagyunk annak kipuhatolásában, kik birták légyen a környéket,mellyen a vár állot, a birtokolási kiszámítást nagy valószínűséggel a magyarok be­jöveteléig felvihetjük, iránypontul szolgálván Béla király névtelen jegyzője, a késő utókor tudomására juttatván, hogy a Mátra erdeje a körülfekvő vi­dékkel Edömér vezérnek jutott, kinek unokája Pota a Mátrahegy tövén a hasonnevű várat épité, Edömér utódjait találjuk a közel jövőben is Sirokvár és környéke bírásában." Forrás: (Vasárnapi Ujság, 6. évf. 16. sz. (1859. április 17.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A község neve szláv eredetű, jelentése: széles. A falu első írásos említése 1302-ben történt.A község feletti 296 méter magas hegyen álló siroki várat az Aba nemzetségbe tartozó Bohr-Bodon család építtette a 13. században egy korábbi pogány szláv földvár helyén. Mivel a család Csák Mátéhoz csatlakozott Károly Róbert királlyal szemben, ezért a királyi sereg 1320-ban ostrommal elfoglalta tőlük Sirokot, és a vár királyi vár lett. A 14. század végén a Tari család tulajdonába került, majd többször gazdát cserélt. Eger 1552-es sikertelen török ostroma után Sirok várának hadi jelentősége is megnőtt, ezért a várat megerősítették. Ekkori tulajdonosa, Országh Kristóf építtette ki az olaszbástyákkal védett alsó várat. Eger 1596-ban történt elfoglalása után az akkori siroki várnagy harc nélkül feladta a várat. A törökök az így megszerzett erősséget a környékbeli lerombolt templomok köveiből továbbfejlesztették és 90 éven keresztül birtokolták. A törökök elvonulását követően a vár lassan elvesztette hadi jelentőségét és pusztulásnak indult. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sirok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sirok község
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1368x1113 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet