D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 193-204_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Giskra hadai
B e s o r o l á s i   c í m : Giskra hadai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Történeti rajz
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 17. sz. (1859. április 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szárazföldi hadsereg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zsoldos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadvezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Jiskra z Brandýsa, Jan (15. sz)
V I A F I d : 337145858285523022643
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Giskra hadai
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "E siker vérszemet adott a föld népének, s mintegy ötezer paraszt csatlakozék Rozgonyi zászlói alá, kikkel egyesülve Roz­ gonyi és Magyar Balázs, bevették Miszla várát, az egész várőrsé­ get kardélre hányva, utána Gálszécsel, s azzal siettek az Axamit és Thalafuz vezéreik alatt egyesült fősereg ellen. A boczfiói nyilt síkon vártak rájuk Giskra harczosai, s ott megütközve, a csata első hevében Axamit hatszázad magával agyon veretett, a többi a föld népétől kiirtatott. Thalafuz tizennégy lovaggal jutott el a lengyel határszélre. Héderváry érsek az üldözésközben elfoglalta Jáson várát, mellynek parancsnoka Uderszki, földalatti utakon megmenekülve, a brezniczai várba futott, s midőn az érsek Sárost elfoglalva feléje közelgett, odahagyta várát s kiszökött Lengyelországba, a hol Giskra épen akkor kötött szövetséget Kasimirral a magyar trónt számára elfoglalandó, midőn egy talpalatnyit sem birt többé Ma­gyarországból. Giskra e csapás után kénytelen lön kibékülni Mátyással, s a Komorovszky által összegyűjtött cseh hadak maradványai Má­tyás zsoldjába állva, az első állandó magyar gyalog had közé Bo­roztattak. Igy fegyverze le Mátyás egy csapással két ellenséget a len­gyel királyt és Giskra kalandorhadait. Forrás: (Vasárnapi Ujság, 6. évf. 17. sz. (1859. április 24.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Születésének és halálának évét nem Ismerjük. Zsigmond uralkodása alatt jött Magyarországba. Albert király halála után özvegyének, Erzsébetnek, illetőleg a kiskorú V. László királynak szolgálatában zsoldos sereget szervezett, elfoglalta a Felvidéket s elvágta Ulászló király összeköttetését Lengyelországgal. Ulászló halála után valósággal ura volt a Felvidéknek; Hunyadi János sem tudta leverni. Mátyás király trónralépése után Kázmér lengyel királyt a magyar trón elfoglalására biztatta, később III. Frigyes oldalán küzdött Mátyás ellen. 1462-ben azonban Mátyás hűségére tért e híve maradt haláláig. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Giskra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Giskra János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1143x789 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet