D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 217-228_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ferenczy István
B e s o r o l á s i   c í m : Ferenczy István
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1792-1856.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 19. sz. (1859. május 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobrász
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ferenczy István (1792-1856)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : képzőművész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ferenczy István
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : E helyen csak főbb vonásaiban emlitjük meg Ferenczy István további művészi pályáját s küzdelmes életét. Műtermét Budán föl­ állítva első gondja volt, a hazai fehér márvány-nemek közt a mű­ vészetéhez legalkalmasabbat kiszemelni. Ruszkabányán találta fel azt s nem kevés áldozatába került e bánya megnyitása s jókarba helyezése. Számos síremlék s templomi szobor került ki évek foly­ tán a művész műtereméből míg végre a nemzet érezni kezdé, hogy e nemben egyetlen művészének, maradandóbb becsű s tehet­ségeinek megfelelőbb müvek megrendelésével illőbb foglalkozást kellene nyújtani és megszületett a Mátyás szobrának eszméje. De pártküzdelmek miatt e szobornak is csak mintája készülhetett el. Megemlítendő még a Ferenczy által kiadott Magyar történeti képcsarnok, mellynek czélja volt a magyar történet nevezetesebb jeleneteit az ősidőktől kezdve képekben előállítani, XII. kép, a hozzá alkalmazott szöveggel meg is jelent, e képekben leginkább a compositio vonja magára figyelmünket. Forrás:( Vasárnapi Ujság,6. évf. 19. sz. (1859. május 8.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1818-ban készült Csokonai Vitéz Mihály mellszobrát és az 1822-ben készült Pásztorlányka című szobrát Pestre küldte, ahol azokat nagy ünnepléssel fogadták. 1824-ben hazatért. Kazinczy Ferenc lelkes támogatója lett. Hazai márvány után kutatott, amelyet Ruskicán talált meg, szobrászatnak megfelelő minőségben. Saját költségén szobrászműhelyt alapított, és tanítványokat oktatott.1840-ben Hunyadi Mátyás emlékműve számára sok tervet készített, de a pénzhiány és a társadalom közömbössége miatt nem készült el. 1846-ban befejezte Kölcsey Ferenc emlékszobrát, ez után haláláig Rimaszombaton visszavonultan és szegénységben élt. Érmeken, vázlatokon dolgozott, csalódottan és reményeit elveszítve egy örökmozgó tervét variálta.Végrendelete értelmében Euridiké szobrával együtt temették el. A szobrot később exhumálták és a templomban helyezték el. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ferenczy István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 786x898 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet