D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 229-240_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Radványi gyár
B e s o r o l á s i   c í m : Radványi gyár
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Zemplénmegyében.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 20. sz. (1859. május 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Levegőszennyezés
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Anyagtudományok általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ipari épület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iparvállalat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyárkémény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Radványi gyár
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Miután az efféle dolog ipargyér hazánkban ritka tünemény, hívatlanul is, a telep felé irányozám lépteimet, s kötelezettnek érzem magamat a nagy közönségnek bemutatni ezen, már kezdeményében nagyszerű készületet. Gróf Károlyi Eduárd radványi uradalma, Radvány helységében, a füzén tár aljában,1857. évben, egy valóságos királyi palotának alapjait tette le, Ybl pesti építész terve szerint, melly nagyszerű épület már is fedél alá emelkedett. Faluhelyt nem kedvtöltés építkezni, mint nagy városokban, hol minden anyag- és kézmüves-kéznél van. Itt egy külön ipartelepet kellett létrehozni, hogy a palotához szükségelt ács, kovács, lakatos, asztalos s egyéb munkák a helyszínén készíttethessenek. Ez volt a radványi gyár eredete, mellynek megszilárdítását, bővítését és vezetését a szemes és tevékeny gróf egy angol gépész-mérnökre bízta Dorning William személyében, ki azelőtt sokáig dol­gozott volt Svajcz-, Szászhon- és Morvában, hazánkban pedig gr. Andrásy György dernői vasgyára és a n.-sárosi mümalomban jeles műveket állított fel, s legközelebb Miskolczon egy egyszerű gépgyárt alapított, melly jelennen fia által vezéreltetik." (Forrás: Vasárnapi Ujság,6. évf. 20. sz. (1859. május 15.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radványi gyár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1124x811 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet