D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 289-300_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rácz Sámuel
B e s o r o l á s i   c í m : Rácz Sámuel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1744-1807.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 25. sz. (1859. junius 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tanár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rácz Sámuel (1744-1807)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orvos
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rácz Sámuel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kassán újra kiadatott Orvosi oktatását, Ürményi Józsefnek a fel­ séges magyar kanczellária referendariusának azért ajánlva, mert az teljes szívességgel javasolta felséges asszonyunknak, hogy ez a neme is behozattatnék az orvosi tudománynak országunkba, melly a falusi borbélyokat oktatná a közönségesebb nyavalyáknak orvoslására. Midőn Mária Terézia királyné 1769. végén a nagyszombati egyetem 3 karához t. i a hittani, bölcsészeti és jogtanihoz, ezen utóbbit ujabb adományozásokban részeltetvén, az addig ott nem létező orvosi kart is kapcsolta, azt tanárokkal ellátta, s az egész egyetemet a Van Svieten, ausztriai főorvos és birodalmi közokta­tási miniszter által a bécsi és prágai egyetemekre nézve behozott módszer szerint kormányozni elrendelé : a magyar orvos egyete mi tanári testület 5 tanárból állott, kikhez miután az egyetem a je­zsuiták 1773-ban történt eltöröltetése után azok kezéből nem csak kiesett, de ujabb, 1770-ben történt átalakittatásától számítva már királyi egyetem czime alatt még 7 évig Nagyszombatban tartózko­dása után 1777-ben Budára a királyi-palotába az összes magyar öt tanárhoz Rácz Sámuel választatott, mit ö 1794-ben kiadott. Borbélyi tanításainak első darabjában következőleg emlit meg : Legelőbb a borbélyokat a belső nyavalyáknak orvoslására közön­ségesen a budai Universitásban tanitani kezdette a könyv szerző 1777. esztendőben novembernek első napján. Ilyen tanítások en­nek előtte Magyarországban soha sem voltak. " Forrás: (Vasárnapi Ujság 6. évf. 25. sz. (1859. junius 19.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Református székely szülők gyermeke, később a jezsuiták térítették át és nevelték. 1772-ben már végzett orvos volt, midőn mint Az emberi élet általános ismeretét tanító könyvének előbeszédében (1802) írja: "Bécsben (ahol tanult és 1773-ben ugyanott nyert orvosdoktori oklevelet) számos betegek észlelésével és gyógyításával foglalkozék." Majd Nagybányán, királyi kamarai és városi főorvosi hivatalt viselt 1777-ig. Mária Terézia királynő 1769 végén a nagyszombati egyetem három karához, a hittani, bölcseleti és jogtanihoz, majd ez utóbbi újabb adományokban részesíttetvén, az addig ott nem létező orvosi kart is kapcsolta, azt tanárokkal ellátta és az egész egyetemet a Van Svieten ausztriai főorvos és birodalmi közoktatási miniszter által a bécsi és prágai egyetemekre nézve behozott módszer szerint kormányozni elrendelte. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Rácz Sámuel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 896x1127 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet