D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 337-348_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magentai csata (jun. 4-én).
B e s o r o l á s i   c í m : Magentai csata (jun. 4-én).
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 29. sz. (1859. julius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : harci cselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A magentai csata junius 4-én
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szemközt e nagy erővel csupán a Cordom-hadosztály állt, mellynek az ellen első támadását kellé feltartóztatnia, de a túlnyomó erő ellenében egy­részt, s másrészt azért, mert azalatt alantabb, Buffaloránál, Niel s valószínű­leg Canrobert hadteste is megkezdte átkelését, kénytelen volt visszavo­nulni. E percztől fogva a francziák roppant tömegei mind a Ticinó balpartja hosszában, mind ettől oldalvást Magentának nyomultak. Ennek folytán az ausztriai csapatok ellentállása s az ellenség tárnádat ezen falu környékére szorítkozott, mellyet eleinte csupán a tiroli hegyekből csak nem rég érkezett Clam-hadtest 7000 embere s a 2-dik Liechtenstein hadtest védelmezének. A támadás e falu ellen 12 óra táján kezdődött s ugy látszik, annak nyu­gati oldalán történt, de bármilly heves volt a támadáB, a védő erők minden veszteség daczára sem tágítottak. S mig a francziák itt minden erejöket meg­teszitek, hogy ezen, a Milanóba vezető uton uralkodó pontot hatalmukba ejtsék, addig még ennél is gyilkosb harcz folyt Magenta és a Ticino közt. Ezen folyóval t. i. majdnem párhuzamosan foly egy hajózható csatorna, mellyet magas töltések szegélyeznek, s a hidon, (melly a Ticinótól e csator­nán át Magentába visz) sikerült a francziáknak d. u. 2 órakor erős állást foglalni. E híd azon Ponté di Magenta, melly a jelentésekben többször elő­fordul, s melly körül a leghevesb harcz kezdődött, mert ennek birtokától függött Magenta sorsa, s a harcz kimenetele. " (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 29. sz. (1859. julius 17.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magentai csata (jun. 4-én)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2565x1757 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet