D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 361-372_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Verona
B e s o r o l á s i   c í m : Verona
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 31. sz. (1859. julius 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : partvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közúti híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Verona
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A balparti erősítések nem olly nagyszerűek ugyan, mint a jobb partiak, mindamellett kitűnő figyelmet érdemelnek. A földsancz hasonlag bástyázva van. A bejárást a régi San Felice var védi, melly egy meredek sziklán áll, a mellynek közelében még különféle sánczok és tornyok vannak. (Ennek s a San Pietro kaszárnya rajzát közöltük a V. TJ. 1858. 39. számában.) Bizonyos tekintetben Verona védelmi területéhez számitandók még a rivoű-i fönn síkon és a velenczei remetelaknál épült erődítési müvek is. E pon­tok felette nagy fontosságúak. A rivoli-i fennsikon (plateau) három váracs (Rivoli, Wratislav és Molinári) és több Maximilian-torony van. Az Ets folyó szélessége Verona és Legnano közt 260-320 láb. E té­ren sekély seholsem található. Veronánál a víz folyása mély, meglehetős se­bes, miért nagyobb csapattestek nem egy könnyen juthatnának a túlpartra. Mindezen erősitvények csak a legújabb időben jöttek létre, különösen az 1848-1849)-iki események alatt tett tapasztalatok következtében, 1848-ig mintegy 18 millió frt fordíttatott ez erősségre: 1854-ig pedig 25 millióra rúgtak a ráfordított költségek." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 6. évf. 31. sz. (1859. julius 31.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Verona, vagy Veronia és környéke eredetileg az Euganei törzs területe volt, ők azonban kénytelenek voltak azt átengedni a cenomaniaknak Kr. e. 500-ban. A Pó völgyének meghódítása után Verona a rómaiaké lett Kr. e. 300 körül. Római kolóniává Kr. e. 89-ben vált, a municipium rangot azonban később, Kr. e. 49-ben szerezte meg, bár Kr. e. 59-ben már római előjogokra tett szert. A város felemelkedését az tette lehetővé, hogy kereskedelmi utak csomópontjában fekszik. Miután a gótok elfoglalták (Kr. u. 489), Theodorik itt építtette fel palotáját. Ehhez az eseményhez egy Verona című germán legenda is kapcsolódik. A város a gót háborúk (535-552) során is a barbár törzs irányítása alá tartozott, kivéve egy napot 541-ben, amikor is egy örmény tiszt segítségével sikerült a várfal egy bejáratát elfoglalni. Többek között bizánci tábornokoktól származó döntéseknek hála, a várost a gótok zsákmányként megtarthatták, és visszavehették felette az irányítást. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Verona
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2588x1788 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet