D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 361-372_pix_oldal_4_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fátyol Károly bandája
B e s o r o l á s i   c í m : Fátyol Károly bandája
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 31. sz. (1859. julius 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Néprajz általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : zenész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cigányzenész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gordonka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : banda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fátyol Károly bandája
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "E zenész nem más, mint Fátyol Károly, a bűbájos magyar gordonkás, ki ha sovány markába fogja hangszerét, nála a zenei gondolat jobban kezd ki hangzani, mint másnál, mintha megérczesednék, s midőn már vege a dal­lamnak, annak hatása utánhangzik a kedélyben azon tul is, mint az elhúzott harang, s folytatja magát, mint illat a rózsa életét. Fátyol született N.-Károlyban 1830-ik évben, s mint kis bőgős, 8 évig volt Bunkó Antal bandájában. Itt akadt, mint porszem közt gyémántra, egy szatmármegyei birtokos mübarát Fátyolra, itt ismerte fel az egyszerű kis bőgősben azon ritka tehetséget, melly később mint a következés már ed­dig is mutatja annyira meglepte a magyar zene barátait. Ö vette ki a ban­dából és pártfogolása által jóformán oldala mellett képződött a genialis ma­gyar gordonkás azzá, a mi. E művészetpártoló férfiú, Ujfalussy György ur, egyik derék tagja azon Ujfalussy családnak, melly a magyar zene iránti sze­retetben régibb idő óta annyira kitűnt, ö mutatta be Fátyolt egy-két év előtt néhány pesti műértő körben, minek következése az lön, hogy a nem­zeti szinpad is megnyílt előtte, hol igen nagy tetszéssel lépett föl néhányszor a mult télen. S méltán." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 6. évf. 31. sz. (1859. julius 31.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fátyol Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fátyol Károly bandája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1068 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet