D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373-384_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Niel Ferencz, franczia tárbornagy
B e s o r o l á s i   c í m : Niel Ferencz, franczia tárbornagy
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 32. sz. (1859. augusztus 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtudomány általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Niel Ferenc (1802-?)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : franciák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Niel Ferencz Solferinói herceg, tábornagy
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Niel Ferencz, kinek nevével már a lefolyt keleti hadjárat alatt gyakran találkoztak a hirlapolvasók, azon hirben áll, hogy Napoleon császár bizalmát kitünőleg birja, s a császár vele együtt végezett huzamos ideig titkos katonai munkálatokat, sőt a közelebb lefolyt olasz hadjárat tervét is együtt állapitották volna meg. Mint olvasóink tudják, ez utóbbinak köszönheti tábornagyi rangját s a solferninói nagy ütközet emlékeül vivé haza, Napoleon rendeletéből, a Solferinói herczeg czimet is. Niel Ferencz tábornok nem mai nevezetesség,a nevezett időig a franczia mérnökkar parancsnoka s III. Napoleon hadsegéde volt. Született 1802-ben, katonai neveltetését a metz-i polytechnikai intézetben, azután a mérnöki akademiában nyerte. 1827-ben mérnökkari hadnagy, 1835-ben kapitány lett. 1836-ban Algirba ment s a következő évben a Constantine elleni ostromló sereg táborkarához lett beosztva. A sok áldozatba került ostrom alkalmával Niel különösen kitüntette magát, ugy hogy a hadügy-miniszterium elismerő irattal tisztelé meg. 1837-ben zászlóalj-parancsnok lett s a következett évben ismét egy fokkal feljebb hágott. Francziaorszgba visszatérve a metzi mérnök-ezredben szolgált, mellynek ezredesévé 1846-ban lőn kinevezve. Mint kitünő mérnöktisztnek hire már ekkor olly nagy mértékben volt megalapitva, hogy 1849-ben a Római elleni hadjáratban mint a mérnöki táborkar főnöke vett részt, melly ássásban azonban csak két hónapig maradt, mert ekkor ismét uj kitüntetés érte, kinevezték dandár-tábornoknak s a mérnökügy parancsnokának. Mint illyen vezeté a Róma elleni, három hétig tartott ostromlát, miután Oudinot tábornok hasztalan kisérlette meg, rohammal bevenni a Garibaldi által védelmezett örökvárost." (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 32. sz. (1859. augusztus 7.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Niel Ferencz, franczia tábornagy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1030x1194 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet