D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 409-420_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az uj országgyűlési terem Washingtonban
B e s o r o l á s i   c í m : Uj országgyűlési terem Washingtonban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 35. sz. (1859. augusztus 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : helyiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emelvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Amerika
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Washington
G e o N a m e s I d : 4140963
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az új országgyűlési-terem Washingtonba
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A washingtoni kapitól rajzát bemutattuk a Vasárnapi Ujság mult évi 48. számában. Ez épület helyét maga Washington, az északamerikai köz-társaság alapitója, szemelte ki s 1793-ban sept. 18-án le is tette alap-kövét. Mindemellett olly kevés pénz gyűlt egybe, hogy az épités csak lassan haladhatott s ezért 1812-ben, a háború bevégzése után, a congressus több ülését, a washingtoni polgárok magánházában volt tartani kénytelen. A kapitól további kivitelét 1815-ben kezdték meg. Az a római-korinthi stylben a római pantheon mintájára van épitve. A kép-viselők számának szaporodásával, a kapitól nagyításának eszméje is fölébredt, de a congressus csak több év múlva határozta el annak megvalósítását. Ezt illetőleg egy, mindkét ház által kinevezett s egyesült bizottmány 1848. máj. 28-án nyújtó be a nagyobbitási tervet. Négy hónappal később a középitészeti választmány lőn megbízva, az építési tervek benyújtására fölhívást s a legjobbnak ítélendő tervnek 500 dollár jutalmat hirdetni. Mintegy 40 terv érkezett be, és a szerencsés pálya-nyertes Anderson C. F. lett Új-Yorkból. A kivitelre felügye­lettel Meigs kapitány lőn megbízva." (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 35. sz. (1859. augusztus 28.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Cházár András alapítványokból tartotta fenn iskoláját. Az adományozók nevét a bejárati előcsarnokban lévő márványtáblákon lehet elolvasni, köztük olyan nevekkel, mint, I. Ferenc osztrák császár vagy Draveczky Ferenc esztergomi püspök). I. Ferenc például 5000 Ft-ot és az akkor üresen álló váci püspöki palotát rendelte intézet létesítésének céljára. A váci intézet 1878-ig az ország egyedüli siketeket oktató iskolája volt, ekkor nyílt meg Budapesten az izraelita siketnémák intézete. A megnyitás évében 3 tanerő oktatott 20 tanulót. Később a tanulók száma évről évre nőtt, így 1901-ben már 151 tanulója és 15 tanára volt az intézetnek. Miután az épület kicsinek bizonyult a tanulók elhelyezésére, Borbély Sándor az akkori igazgató akinek szobra az iskola kertjében található elhatározta, hogy a fennállás 100 éves fordulójára új épületet építtet. Itt több iskolai tanterem, tornaterem, szertár és tanári szoba is helyet kapott. Ezt a ma is működő épületet 1902 júliusában adták át. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Washington (város)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Országgyűlés
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2439x1737 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet