D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 433-444_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fehérhegységi utiképek (A csallóközi utiképek irójától.)
B e s o r o l á s i   c í m : Fehérhegységi utiképek (A csallóközi utiképek irójától.)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pozsonytól Szakolczáig fölfelé
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 37. sz. (1859. szeptember 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Máriavölgy
G e o N a m e s I d : 3058786
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fehérhegységi utiképek: Máriavölgy
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A hegy völgyes vidék ezentúl mindinkább tágul, és mig kelet­nek a Fehérhegység magas ormai köritik, nyugatfelé végtelen róna képezi a látkört. Gazdag, nagy és csinos tót faluk váltják fel egy­mást az országút mentében. Illyen mindjárt legközelebb, hazánk egyik gyakori helynevét viselő Besztercze. Alig néhány száz lépés­nyire a megette emelkedő hegyoldal egyik vadonregényes torkola­tán nagyszerű két emeletes épület mutatkozik, kiemelkedő vörös toronnyal, melly a távolban majdnem a házhoz tartozónak látszik. Ez Máriavölgye (Vallis Mariae, Marienthal) egykor a Pálosok, ezen kizárólag hazai eredetű szerzeteseink egykori híres monostora, és máig is még országszerte ismeretes, sűrűn látogatott bucsuhely. Ájtatos legendája beszéli, hogy már sz. István király hittéritése korában kezdek zordon bérczeit és sürü erdőségeit Gerard-és Zoerarddals társaikkal bejött ájtatos remeték népesíteni." Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 37. sz. (1859. szeptember 11.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fehérhegységi utiképek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Máriavölgy (Szlovákia)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 910x731 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet