D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481-492_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Leviathan vagy Great Eastern
B e s o r o l á s i   c í m : Leviathan vagy Great Eastern
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 41. sz. (1859. október 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Közlekedés általában
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízi jármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fedélzet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : óceán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Leviathan vagy Great Eastern (A fedélzet hátulsó része)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az óriás hajó, mellynek nagyságra, gyorsaságra párja nincs a világon, nem egészen ismeretes olvasóink előtt, azon leírások folytán, mellyekben koronkint emlékeztünk róla. A legnagyobb gépészek s hajó-épitők kételkedtek azon, hogy a rop­pant mü sikerüljön. Némellyek annak kellő pontos kormányzását, mások gyors előre haladását, szóval mozgóvá tételét, mások ismét az épitő-társaság pénzbeli képességét vonták kétségbe épen ugy, mint mikor a budapesti lánczhidat, a világnak a maga nemében szintén egyik csudamüvét építették. A legtöbb ember azon véleményben volt, hogy e mű, ha készen lesz, azonnal össze-omlik, mihelyt a legelső szekér átmegy rajta. A lánczhid azonban most is áll és bámultatja magát. A Leviathan is útnak indult sept. 8-án, és 9-én már a tengerre ért, s a déli partok hosszában Waymouthba ment, mint már ezt megirtuk, honnét két napi próbaútra megy ki a sik tengerre, melly után megkezdi rendel-tetése pályafutását s elvitorlázik Canadába. " Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 41. sz. (1859. október 9.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az építkezés 1854 tavaszán kezdődött Millvallban. A legforradalmibb elgondolás valószínűleg a dupla héjú szerkezet volt. Az erősen kimerevített két test között 85 centiméter távolságot hagytak az építők. A héjakra kerülő lemezeket kézi erővel hengerelték, méretre vágásukról gőzgép gondoskodott. Minden lemezt egyedi fasablon alapján készítettek el. Először a belső héjat és a keresztirányú választófalakat, majd a hosszanti merevítőket építették be a helyükre. Ezt követte az a sejtes tartószerkezet, amelyhez a külső hajófalat szegecselték. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Leviathan vagy Great Eastern
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : SS Great Eastern
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1742x1326 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet