D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 601-612_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kézsmárk és a Tököll vár
B e s o r o l á s i   c í m : Kézsmárk és a Tököll vár
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 51. sz. (1859. deczember 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : város
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegység
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szántóföld
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : termékeny terület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kézsmárk
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A város három egyháza közöl legnevezetesebb a góth modor­ ban épült római kath. templom, hajdan a paulinusok birtoka, kik­ nek itt zárdájuk is volt. E templom tornyában volt hajdan a vi­- gyázók lakása, kik az óraütést és a szerencsétlenségeket trombita harsogással adták tudtára a lakosságnak. A kisebb kath. templom a vár utczája végén van, ezt is a paulinusok újították meg és éke­sítették fel. A harmadik az evang. templom, melly ugyan fából van építve, de azért elég tágas és jó nagy. A templom mellett van a csinosan épült s szép virágzásnak örvendő evang. lyceum (most teljesen fölszerelt s rendezett fögymnázium), melly régi idők óta hazai tan­intézeteink legjelesbjei közé tartozik, s különösen szivesen láto­gatták mindig a magyar alföld református ifjai az itt divatozó ne­met nyelv megtanulása végett, bár a tannyelv ujabb időkben itt is tulnyotnólag a magyar vala. " Forrás: (Vasárnapi Ujság 6. évf. 51. sz. (1859. deczember 18.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Területe már a késő kőkorban lakott volt, a várban a puhói kultúrához tartozó telep maradványait tárták fel. Helyén egyesek szerint már 1190-ben apácakolostor állott, és eredetileg három település volt: a Poprád bal partján emelkedő dombon volt Szentmihály, amely valószínűleg királyi határőrfalu volt. A mai Szent Kereszt plébániatemplomnál volt Starý Trh szláv halászfalu, míg a Szent Erzsébet templom körül volt a harmadik falu, ezt a 13. században szászok lakták. A települést először 1251-ben említik, IV. Béla ekkor telepített ide német telepeseket. Városi jogot 1269-ben kapott, 1368-ban már városfalak védték. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Késmárk
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kézsmárki vár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1442x758 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet