D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 097-108_pix_oldal_4_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A londoni központi távírda nagy terme
B e s o r o l á s i   c í m : Londoni központi távírda nagy terme
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 9. sz. (1860. február 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömegkommunikációs eszköz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájékoztatási eszköz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A londoni központi távirda nagy terme.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A londoni nagy táviró-társulat, mely első s egyszersmind legnagyobb Európában, Londonban fölállított központi intézetével joggal nevezhető a brit miveltség egyik csodájának. E társulat épen most állított fel egy épü­letet, mely egyéb táviró állomásokkal azon arányban van, mint milyenben a Leviathan óriás gőzös a többi gőzössel. Az uj épület tulajdonkép csak a táv­iratáéra szolgál, a sürgönyöket a régi házban veszik fel. Az uj épület nagy műtermét ábrázolja rajzunk, mely hogy világosabb legyen, fölülről egészen üveggel van fedve. A távírói munkára itt mind nők vannak alkalmazva, kik e foglalkozásra igen alkalmasoknak látszanak. Je­lenleg 96 ifjú nő foglalkozik az Angolország különböző helyeire küldendő s onnét érkező távirati sürgönyökkel. A külföldi sürgönyöket más teremben férfiak kezelik." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 7. évf. 9. sz. (1860. február 26.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A londoni központi távirda nagy terme
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1717x1275 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet