D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 145-156_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fehérhegységi utiképek (A csallóközi utiképek irójától)
B e s o r o l á s i   c í m : Fehérhegységi utiképek (A csallóközi utiképek irójától)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lefelé Szakolczától Dévényig
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 13. sz. (1860. márczius 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kastély
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fehérhegységi utiképek : Holicsi várkastély
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "De e mellett a kastély belseje is fejedelmi fényt és számos ritkaságot mutat. Története és sorsa közös volt az itteni többi várakkal,nem is igen foglaltatja külön helyiróinkat. A legnevezetesebb még, mit régi korábólmondani tudnak, Bakics Péternek, már Detrekőnél érintett, nőrablásaki innét ragadta el Révay Ferencz nejét, a szép Forgách Zsuzsannát. A merész kalandort, tudjuk, az akkori országgyűlés, mely elé a panaszos ügy került, nem volt képes megtorlani, a minthogy sok más országgyűlés is, mindenféle más rablás megtorlására sem volt képes. " Forrás: (Vasárnapi Ujság,7. évf. 13. sz. (1860. márczius 25.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Már a tatárjárás előtt vízivár állt itt, ekkor Fejéregyház volt a neve. A település a 11. században a vár körül alakult ki. Első említése 1205-ben Wywar néven történik. 1228-ban II. András király határállomást létesített itt. Új vára a Morva partján a sasvári határispánság váraként épült 1256 előtt Sasvár helyett. Kezdetben királyi birtok volt, de még 1299 előtt Csák Máté szerezte meg. 1314-ben Luxemburgi János cseh király ostromolta a Csák Máté kezén levő várat, de a csehek csak ennek halála után 1321-ben tudták elfoglalni. 1332-ben békekötéssel került vissza Magyarországhoz. A település a 14. század folyamán fontos határmenti kereskedelmi központtá fejlődött. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Holics
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 893x780 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet