D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 157-168_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : III. Napoleon, a francziák császára
B e s o r o l á s i   c í m : 3. Napoleon, a francziák császára
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 14. sz. (1860. április 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonapolitika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Napóleon (Franciaország: császár), III. (1808-1873)
V I A F I d : 88934487
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : franciák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : III. Napoleon, a franciák császára
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A pair-kamara azonban a trónkövetelőt, Bonaparte Lajos név alatt, a lázadás vétke miatt, élethossziglan tartandó fogságra itélé. A kormány Hamvárát jelölé ki, a hol a bűnös a rá kimért Ítéletet szenvedje. E bukás eleinte elbátortalanitá az eddig kétségbeesni nem tudó ifjat. Átlátta, hogy, ha ez uton halad, még azon kevés rokonszenvet is, melyet netán a franczia népben ébreszteni képes volt végkép elveszti, azért előbbi politikájához folyamodott, folytatta tanulmányait, hogy legalább mint iró nyerhesse vissza azt, a mit mint fölkelő elvesztett. Fogsága idején irta a Reveries politiques (Politikai ábrándok) czimü szabadelvű könyvét, s való­ban elveinek értelmes fejtegetése által sok barátját, aki eddig elkedvetlene­dett iránta, ismét kibékitheté. További irataiban mindinkább a demokratia mellett küzdött. Könyvet adott ki A szegénység eltörléséről. Sőt még az akkorában az anyagi téren oly sok vitát okozó czukor-kérdésben is hal­laté magát. Negyedik művében Történelmi töredékek, mint mondani szokták, a vörös sipkát is föltéve, ekkor irá, hogy ő inkább polgár, mint Bo­naparte, azonban a júliusi kormány épen nem mutatott hajlamot arra, hogy kegyelmezés útján a foglyot szabadon bocsássa. " (Forrás: Vasárnapi Ujság, 7. évf. 14. sz. (1860. április 1.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : II. Napóleonnak, (a Sasfióknak) halála (1832) után és rokonai passzivitása miatt a Louis-Napoléon herceg a Bonaparte család rangidős tagjának érezte magát (két fivére korábban meghalt), és a bonapartisták élére állt. Első kísérlete a hatalom átvételére 1836. október 30-án, reggel 6 órakor történt: néhány társával betört egy strasbourg-i tüzérlaktanyába, és megpróbálta fellázítani a katonákat. 8 órára már börtönben ült, és köznevetség tárgyát képezte. Lajos Fülöp király nem tulajdonított nagy jelentőséget a hamvába holt puccsnak, Napóleont hajóra tette, és 16 000 frank útiköltséggel Amerikába küldte. Ő azonban nem adta fel terveit.(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : III. Napóleon francia császár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1213x1735 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet