D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 169-180_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Medgyaszay István s az első magángőzös a Dunán
B e s o r o l á s i   c í m : Medgyaszay István s az első magángőzös a Dunán
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 15. sz. (1860. április 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vezető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Medgyaszay István (1819-1882)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Medgyaszay István
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : De egyszersmind ekkor mondatván ki a Duna szabadsága, mely megszünteté az eddigi gőzhajótársaság kiváltságos szabadalmát, kész lett határozata. Azonnal több hajótervet dolgozott ki, s terjesztett nehány legnagyobb és vagyonosabb gabonakeres-kedő elé, és nem sikertelenül. A zimonyi Spirta kereskedőház fiatal főnöke fölkarolta az eszmét, s azonnal fölajánlá erélyes segitségét az első magángőzös épitésére a Dunán.Ezen hajóépitésnek jelentőségéhez legjobb magyarázat azon czikksorozat, melyet e hajó épitése alatt irt, s mely tavaly magyarul a Pesti Napló-ban, németül önálló füzetben, és francziául ugyanoly alakban Odesszában jelent meg. Ez iratban a viszonyok gyakorlati ismeretének, az elméleti készültségnek és világos józan észnek hatalmával bizonyitja be a gőzhajótársaság szervezetbeli hiányait, melyeknél fogva ez a gabonaszállitást nem tudta hatalmába keritni, megmutogatja a hajóépitésbeli tévesztett irányt, s mindezt azon jószándékkal, mely mindazon nemesebb szivekbe van oltva, melyek valamely nagyobb föladatra képesek lelkesülni és élni. E czikkeire irtak ugyan egy ellen-czikket, de az nem válasz, nem felelet. E férfiu személyét támadták meg, s nem a dologra szóltak; személyét is oly oldalról, hogy a védelmet a tárgyon kivül eső viszonyok csaknem lehetlenné tették. (Forrás: Vasárnapi Ujság,7. évf. 15. sz. (1860. április 8.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Medgyaszay István s az első magángőzös a Dunán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Medgyaszay
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 933x1120 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet