D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 205-216_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Egyiptomból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Egyiptomból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : II. Egy kairói kávéház
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 18. sz. (1860. április 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Társas érintkezés, illemtan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kávéház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élvezeti cikk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dohányáru
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kávé
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pipa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szórakozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyiptom
G e o N a m e s I d : 357994
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Egyiptomból: II. Egy kairói kávéház
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az arab kávéház természetesen egészen más, mint az európai. Hiányzik annál a külfény, a haszontalan ékesség, mi a mi kávéházainkat jellemzi. Még a legnagyobb keleti városokban is, kávéház alatt csak egy fölötte egyszerű tért kell érteni, melynek földiszitésében korántsem követtek el fényűzést. Kairó legnépesebb utczáiban a kávéházakat többnyire arról lehet csak megismerni, hogy előttük nagyon egyszerű, pálmalevél-szárakból font padok vannak, belsejök pedig sem több, sem kevesebb, mint egy egyszerű terem, melynek egyik szögletében van a tűzhely, s e körül széles, néha vánkosokkal fedett kőpadok. Egy szökőkút a középen, kimeszelt falak, metszett ablakok, vagy ama csepegőkőhöz hasonló föszfuggők, (gipsz), melyek felülről csodálatos csoportozatokban lecsüngnek, a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak. Igen gyakran a kávéház nem más, mint egy kunyhó, oly nyomorult, oly düledező, hogy az ember alig meri átlépni küszöbét, nem ritkán pedig nem egyéb az, mint egy padokkal körülvett tüihely, falak és minden tető nélkül." (Forrás:Vasárnapi Ujság, 7. évf. 18. sz. (1860. április 29.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy kairoi kávéház.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1415x1038 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet