D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 309-320_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Thouvenel, franczia külügyminiszter
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Thouvenel, franczia külügyminiszter
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 26. sz. (1860. junius 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztisztviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Thouvenel, Édouard (1818-1866)
V I A F I d : 120702049
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : külügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Thouvenel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Elvégezvén tanulmányait Keletre utazott, de nem ugy mint most szokás, hogy az ember Párisban bérkocsiba veti magát, kihajtat a pályaudvarhoz, s ott utijegyet vásárolván, éjjel nappal szakadatlanul utazik, a városoknak csak tornyait látja, Bécsben, Pesten vagy Baziáson gőzhajóra ül s egy szép reggelen megérkezik Konstantinápolyba. Thouvenel másként tett. Először megnézte a Rajna vidékét, onnan Berlinbe utazott, mely azon időben még igen unalmas és egyhangu városnak tartatott. Bécsben is időzött egy kevéssé, de tulajdonképi tanulmányaihoz csak Pesten fogott. Itt többekkel megismerkedvén, felrándult Pozsonyba, a hol épen az országgyülés javában folyt, s ott idejét a magyar alkotmány s a megyei rendszer alapos tanulmányozására forditotta. Majd ismét utra kelvén, bejárta Moldvát és Oláhországot, mely azonban akkor a török elnyomás s orosz befolyás alatt sinylődvén, az ifju utazónak csekély lelki gyönyört szerezhetett." (Forrás: Vasárnapi Ujság,7. évf. 26. sz. (1860. junius 24.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Thouvenel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báró Thouvenel, franczia külügyminiszter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1039x1178 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet