D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381-392_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az első testvérharczok
B e s o r o l á s i   c í m : Első testvérharczok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 32. sz. (1860. augusztus 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtudomány általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rab
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
V I A F I d : 100194473
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gyula vezér családja I. István király fogságában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "István eleinte nem kényszerite senkit, csupán a szellem szelidebb eszközeivel terjeszté az emberszerető uj hitet, hittanitókat külde a nép közé, templomokat, zádákat épite és gazdagita, csak midőn azokat leronták a napimádók s kivont karddal léptek ki ellene, vevé ő is kezébe szent Móricz dárdáját, melynek nyele a megváltó koporsószegeivel volt kiverve s hivei kevés számát összegyüjtve maga körül, csatára indult ellenök. Ez volt az első testvérharcz. A roppant földbirtoku Kupa volt a lázadók vezére. Maga ősvallásában megrögzött daczos fanatikus, fejedelmi vérénél fogva a trónhoz legközelebb álló rokon, egykor Geiza özvegyének megvetett kérője, most vakbuzgalom, hatalomvágy és sértett szerelem miatt a kitört forradalom vezetője.A hadsereg erőre egyenlőtlen volt. Nagy, töméntelen a napimádóké, csekély a keresztyéneké. De Isten volt a keresztyén királylyal, s még a csodák ideje nem járt le. Az ütközet legelső hevében a serege élén küzdő Kupa egy lándsadöféstől leesett lováról, egy pillanat mulva véres feje emelkedett ki magasra a seregek fölött egy dárda hegyére szúrva." (Forrás:Vasárnapi Ujság, 7. évf. 32. sz. (1860. augusztus 5.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az első testvérharczok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. István magyar király
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1121x796 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet