D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 393-404_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mátray Gábor
B e s o r o l á s i   c í m : Mátray Gábor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 33. sz. (1860. augusztus 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtáros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zenetörténész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mátray Gábor (1797-1875)
V I A F I d : 64768116
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mátray Gábor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mindamellett Mátray Gábor érdemeinek legfőbb része a magyar zene, zeneirodalom és zeneképzés körüli fáradozásaiban keresendő. A zene iránti előszeretetét és e részbeli tehetségét már kora ifjuságában tanusitá. Idő folytán számos világi és egyházi nótát szerze. Már 1827-30. években Bécsben Pannonia, Hunnia és Flóra czimü 10 füzetben adott ki magyar nóták gyüjteményét zongorára s egy füzet magyar dalt Magyar dallos cim alatt. Hasonnemü műveket bocsáta közre, mig a Regélő szerkesztője volt. 1852-ben kezdé kiadni a Magyar népdalok egyetemes gyüjteményét zongorakisérettel. Ily népdalok nagyszámu gyüjteményével bir Mátray, s ma dal-repertorium kiadásával, melyből eddigelé már több füzet jelent meg, a nemzeti legszebb dallamokat az enyészettől kivánt megmenteni, s e szándéka bel- és külföldön a zeneértők körében teljes méltánylással is találkozott. Midőn 1836-ban az akkori csekély alapokon meginduló Pestbudai hangászegylet titoknokává választatott, addig sürgeté az énekiskola felállitását, mig az 1840. elején meg is nyittatott s most már évenként 300 növendéket képző, rendszeres zenedévé (konservatoriummá) alakult, melynek minden szakban kitünő tanárai vannak, s melynek 1840. óta folytonos igazgatója Mátray Gábor. " (Forrás:Vasárnapi Ujság, 7. évf. 33. sz. (1860. augusztus 12.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rothkrepf József német származású iskolai tanító gyermekeként 1804-ig szülővárosában és a közeli Tápiószecsőn nevelkedett, ekkor azonban apját a pesti magyar iskola tanítójává nevezték ki, így a család odaköltözött. 1812-ben Mátray Gábor már gyerekfejjel írt egy kísérőzenét a Csernyi György című színműhöz. Ezt a szakemberek a legrégibb, fennmaradt magyar daljátékkíséretként tartják számon. 1804-től (hosszú bécsi tartózkodástól eltekintve) haláláig Pesten élt, ott végezte alapfokú, gimnáziumi és egyetemi (jogi) tanulmányait, majd egész életében Pesten munkálkodott. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mátray Gábor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mátray Gábor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az újságíró és könyvtáros Mátray Gábor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 952x1140 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet