D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 553-564_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ancona bevétele
B e s o r o l á s i   c í m : Ancona bevétele
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 46. sz. (1860. november 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gát
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : védelmi építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kr. e. 387-ben alapította I. Dionüsziosz szürakuszai türannosz. Görög neve Ankón volt, a latin Ancon Dorica. A római birodalom az illír háborúban foglalta el, Kr. e. 268-ban. A város már a kezdetektől igen jelentős volt, mert innen vezet a legrövidebb tengeri út Dalmáciába, ráadásul egy mészkőszirt védelmében ez az Adria teljes partján Itália egyetlen jó, természetes kikötője. Traianus császár megnagyobbíttatta a kikötőt, és egy rakpartot építtetett. A Római Birodalom bukása után a város a gótok, a longobárdok, majd a szaracénok kezébe került. A középkorban egy ideig független köztársaságként a Pantapolois város-szövetséghez tartozott. I.u. 774-ben Nagy Károly a Pápai Államnak adományozta. A franciák 1797-ben átmenetileg megszállták, és jelentős erődvárossá építették ki. (Forrás:wikipedia)
K é p a l á í r á s : Ancona
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : " Az első ellenséges csapat sept. 17-én 10 nápolyi és szárd csavargőzösön közeledett Ancona alá. Sept. 18-án a Castelfidardoi ütközet napján, kezdé meg a hajósereg a tüzelést. Ugyan e nap estéjén ért Anconába Lamoriciére, a pápai sereg romjaival. A szárd sereg sarkában volt, s Anconát a szárazföldről azonnal bekerité, a város kétségbeeső helyzetét jól ismerve, gyorsan nyomult előre, s ugy már sept. 22-én a Monte d'Anconától egész a Borgó Piótól Sinigagliára vezető utig, a város felett valamennyi magasabb pontot elfoglalt. Sept. 24-én a hajósereg, a kikötő felé épült városrészt lövöldözé, miben a szárazföldi seregtől lőn támogatva, mely vontcsövü ágyuival a hegyekről lövöldözé a várost. Sept. 24. és 25-én rövid megszakasztásokkal folytattatott a támadás. A pápai sereg, számra csekély, egyik pontról a másikra parancsolva, éjjel nappal harczkészen tartva, nem annyira az ellenséges lövések által pusztitva, mint inkább egészen kifárasztva és elgyengülve, nagyon megfogyott. Sept. 26-a igen véres nap volt. A szárdok, ágyuiktól fedezve, a Monte Pulito-t támadták meg. Háromszor verettek vissza, a negyedik támadásban végre elfoglalták a helyet, ez nap foglalták el a Porta Pia és Monte Pelago előtti kórodát, s igy Ancona sorsa el volt döntve." Forrás: (Vasárnapi Ujság,7. évf. 46. sz. (1860. november 11.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ancona bevétele
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ancona
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1793x1024 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet