D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 421-432_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bojári Vigyázó Antal József
B e s o r o l á s i   c í m : Bojári Vigyázó Antal József
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 9. évf. 36. sz. (1862. szep. 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bojári Vigyázó Antal József (1793-1861)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : hazafi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kapitány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesi felkelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjtő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bojári Vigyázó Antal József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bojári Vigyázó Antal született Pápán 1793. aug. 13-án; szülei a honfiúi erényeiről nevezetes Vigyázó József és Batta Jozefa, az egykor oly híres septemvir leánya, voltak. Már mint ifjú kitűnő elmetehetségének, jellemszilárdságának, emberbaráti és hazafiui érzelmeinek legszebb tanúbizonyságát adta. Tanpályáját végezve, noha gazdag család fia s nagy vagyon örököse volt, honpolgári kötelességeinek eleget teendő, a nyilvánosság pályájára lépett. (Forrás: Vasárnapi Ujság 9. évf. 36. sz. (1862. szep. 7.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Könyvszemle - 124. évf. (2008.) 2. sz. : Közlemények
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 796x1000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes