D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 193-236_pix_oldal_07_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Geduly Lajos superintendens
B e s o r o l á s i   c í m : Geduly Lajos superintendens
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 23. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Geduly Lajos (1815-1880)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : főpap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katolikus pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi hivatal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Geduly Lajos
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ochtináról Beszterczebányára hivatott meg, az onnan Bécsbe eltávozott Kuzmányi Károly helyébe. Meghivását oda már akkor azon párt, mely késöbb oly ellenséges indulattal lépett fel ellene, minden módon megakadályoztatni törekedett. Czélját azonban nemcsak hogy el nem érte, söt Geduly itt is hiveinek osztatlan bizalmával s szeretetével találkozott. 1855-ben a zólyomi egyházak főesperesöknek választák meg. 1858 óta Pozsonyban lelkészkedik. 1861-ben a dunáninem ág. hitv. ev. egyházkerület superintendenseül választatott." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 23. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1837-ben a bécsi protestáns fakultáson fejezte be teológiai tanulmányait. Még Bécsben időzésekor a kálnói egyház megválasztotta rendes lelkészének, de ez állást ifjusága miatt nem vállalhatta el. 1838-ban szkálnoki pap lett. 1839-től Ochtinán a gömöri esperességben lelkészkedett és gömöri táblabirósággal tiszteltetett meg. 1847-ben a tiszai kerület egyházi jegyzője lett. 1850-ben a zólyomi egyházak megválasztották főesperesüknek. 1856-ban pozsonyi lelkész, 1861. augusztus 22-én a dunáninneni evangélikus egyházkerület szuperintendense lett. 1886-ban ünnepelte 25 éves jubileumát. Ő felsége a királyi tanácsosi címmel és a Ferencz József-rend közép-keresztjével tüntette ki; egyházi elnöke volt az ágostai evangélikus egyetemes konventnek. A főrendiháznak a ház reformja óta tagja, egyike lévén egyháza hivatalban legidősebb szuperintendenseinek. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Geduly Lajos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 799x979 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet