D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 193-236_pix_oldal_08_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Récsi Emil
B e s o r o l á s i   c í m : Récsi Emil
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1822-1864)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 24. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfordítás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Récsi Emil (1822-1864)
V I A F I d : 115358019
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jogtudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fordító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műfordítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Récsi Emil
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ezeken kivül több kisebb értekezése és czikke jelent meg a boldogultnak, melyekre itt kiterjeszkednünk a tér nem engedi, s melyek az elösoroltakkal együtt mind a leghangosabban tanusítják ama bámulandó munkásságot, melyet ö, gyenge testalkata és betegeskedése daczára is kifejteni képes volt, és a melyen végig tekintve, azon meggyőződés kél bennünk, hogy bármily fájdalmas legyen azon veszteség, mely Récsi Emilnek még igen kora halálával, családját, barátit és az egyetemet oly érzékenyen sujtotta : épen olyan érezhető azon csapás is, mely ily fáradhatlan szorgalmú munkás kéz elvesztésével irodalmunkat érte." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 24. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az erdélyi uniót követően báró Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter 1848 májusában miniszteri titkárrá nevezte ki. Mielőtt Budára költözött, Récsi június 13-án Kolozsváron pápai felmentéssel összeházasodott unokatestvérével, Polixénával, nagybátyja, Brencsán József számvevőségi tanár leányával. A közoktatási miniszteriumban a felsőbb oktatási osztályban annak feloszlatásáig dolgozott, ezután egy ideig állás nélkül maradt. Mivel 1849. májusban nem sikerült áthelyeztetnie magát a pénzügyi minisztériumhoz, anyagi okokból az időszaki sajtó területén keresett foglalkozást, emellett szaktanulmányait is folytatta. 1850. február 3-án báró Geringer Antal teljhatalmú császári biztos, az állam- és igazgatási jog újonnan rendszeresített tanszékének ideiglenes ellátásával bízta meg február 18-án kezdte meg előadásait. Két évi helyettesi működés után 1852. januárban rendes tanárrá nevezték ki 1853. július 9-én pedig a hátralevő szigorlatok és védések elengedésével jogi doktorrá avatták. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Récsi Emil
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 796x1006 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet