D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 501-552_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A känguru a kölni állatkertben
B e s o r o l á s i   c í m : Känguru a kölni állatkertben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 47. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattartási épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kenguru
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kevésfogú erszényes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erszényes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlős
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utód
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A känguru (fiahordó) a kölni állatkertben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kisdedeik igen rövid idő után, s nagyon fejletlen állapotban jönnek világra, s megszületve, a nőstény hasán levö erszény alaku nagy üregben foglalnak helyet, s itt táplálkozva, nyerik további kifejlődésüket. A kölni állatkertben, a känguru egyik faja, mely Halmaturus Benetti nevet visel, rendesen tenyészik s tovább szaporit. A kép, melyet most közlünk, egy ott levő nőstény känguru mutat föl, a mint erszényéből annak kisdede először kitekint, mig atyja és egy másik, kiváncsian szemléli az uj kis világpolgárt. Nehány nap mulva a kis känguru el szokta hagyni rövid időre az erszényt, de csak este, midőn az egész környék csendben van, apró ugrándozásokkal tekint körül, mely kémszemléjénél hátulsó lábai mellett erős farka is, mint harmadik támpont, nagy szolgálatot tesz. Anyja vizsga tekintettel kiséri a kis utazót, mialatt a mókuséhoz hasonló hangon ketyeg." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 47. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kengurufélék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1807x1334 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet