D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001-036_pix_oldal_6_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Chinai törvénykezés
B e s o r o l á s i   c í m : Chinai törvénykezés
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 2. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Jogtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : törvény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jogszabály
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : elítélt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bíróság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rab
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bírósági tárgyalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kína
G e o N a m e s I d : 1814991
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Chinai törvényszéki tárgyalás
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A tárgyalási terem, épitészeti tekintetben semmi nevezetest nem tudott fölmutatni, de annál érdekesebb volt azon eljárás, melyet benne töretni szoktak. Kivül az udvaron apró lyukak, bambuszléczekkel erősen elrácsozva, első pillanatra sejteni engedik a börtönöket, melyekbe az elitélendő bünöst éjiszállásra zárni szokták. Az udvaron egész sereg, részint már elitélt, részint még elitéletlen bünöst pillantottam meg, száraz, kiéhezett, halvány alakokat, a kik a napon sütkéreztek. Némelyik hatalmas vasgolyóhoz volt lánczolva, ugy, hogy mozdulni sem tudott, másiknak keze lába annyira össze volt szoritva, hogy legfölebb ugrálva haladhatott pár lépést előre, mig ismét másoknál az egyik kéz és egyik láb deszkakalodába volt szoritva, de legfeltűnőbb volt előttem a büntetés egy sajátságos módja." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 2. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ókori kínai Qin állam büntetőjogának rendszere doktori disszertáció
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1196x897 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet